Skip to main content

sNET-360

Tiêu đề: SNET 360 events at the universities

Người đề xuất: Cardano2VN

Số tiền được trao: $9.890

Đọc thêm

Tóm tắt AI

Các Thành viên Dự án sẽ tiến hành các hội thảo để cung cấp thông tin về hệ sinh thái SNET, thị trường SNET, Deep Funding và các buổi Huấn luyện 1-1 cho những người đề xuất có ý tưởng gửi dự án của họ trên nền tảng Deep Funding.

Báo cáo tiến độ lần 1