Skip to main content

Khóa học Haskell

Version en 🇪🇸

Khóa học này được thiết kế để dạy cho sinh viên Haskell từ con số 0 đến mọi thứ cần thiết để làm việc với Marlowe và Plutus. Bản thân khóa học không chứa nội dung dành riêng cho Marlowe hoặc Plutus. Vì vậy, nếu bạn muốn sử dụng nó để học Haskell cho các mục đích khác, bạn có thể!mặt cười

FĐể được giải thích chi tiết hơn, hãy tiếp tục đọc hoặc xem video giới thiệu: YouTube

Tôi nên học bao nhiêu nếu tôi chỉ muốn sử dụng Marlowe/Plutus?

Trong phần outline bên dưới, có các điểm dừng rõ ràng (đối với cả Marlowe và Plutus) mà chúng tôi cho rằng bạn phải biết đủ về Haskell để sử dụng công nghệ một cách hiệu quả.

Làm thế nào để đọc / xem các bài học

Để xem qua các bài học tương tác, hãy chuyển đến dàn bài của bài học bạn đã chọn bên trong "What we'll cover" " và nhấp vào nút giống như bên dưới. Nếu trang tải với thông báo "500: Internal Server Error", chỉ cần làm mới trang đó và nó sẽ ổn. Ở trên cùng, bạn sẽ thấy bảng điều khiển hiển thị tiến trình chuẩn bị bài học tương tác của mình. Trong thời gian này, bạn có thể cuộn xuống và xem bài học được hiển thị không tương tác.

Binder

Và để xem video, hãy nhấp vào nút trông như thế này:

YouTube

Làm bài tập về nhà

 1. Sao chép kho lưu trữ này.
 2. Tạo một tài khoản GitPod.
 3. CNhấp vào nút này để tạo môi trường phát triển từ xa: Visual Studio Code
 4. Chọn Homework/HomeworkXX hư mục có bài tập về nhà mà bạn muốn hoàn thành. 5.Thực hiện theo các hướng dẫn bên trong tệp Homework.hs or Main.hs.
 5. Kiểm tra các giải pháp trong solutions branch!

Cấu trúc kho lưu trữ

Haskell-Course
| |
| |---- Homework
| |
| |---- Homework01 (Homework for lesson 01)
| |---- Homework02 (Homework for lesson 02)
| ...
|
|-------- lessons (Lessons in Jupyter notebook format. Access through Binder.)
|
|---- 1-Introduction-to-haskell
|---- 2-Functions-Data-Types-and-Signatures

Mọi thứ khác có thể được bỏ qua một cách an toàn

thảo luận với các sinh viên khác

Câu hỏi thường gặp

--FAQ

Các thay đổi được đề xuất cho lần lặp lại/phiên bản tiếp theo

--Changes

What we'll cover

Đây là một phác thảo dự kiến. Các thay đổi có thể (và sẽ) được thực hiện khi chúng tôi tiến hành khóa học và thu thập phản hồi từ học viên.

Nếu không có nút nào trên một bài học, điều đó có nghĩa là bài học đó chưa được xuất bản.


PHẦN BẮT ĐẦU 🐣⟶🐥


1. Giới thiệu và công cụ Binder YouTube

 • Giới thiệu khóa học và bài giảng
  • What we’ll cover
  • Repository structure
 • Giới thiệu về Haskell
  • Cách mở và sử dụng JupyterLab
  • Ngôn ngữ lập trình chức năng thuần túy
  • Cú pháp cơ bản
  • Kiểu trong Haskell
  • Tính lười (Laziness)
  • GHC (and GHCi)
 • GitPod
  • Cách mở và sử dụng GitPod
  • Ví dụ về cách hoàn thành bài tập về nhà..

2. Data types, Signatures, and Polymorphism Binder YouTube

 • Giới thiệu các kiểu thực tế
 • Kiểu signature
  • Function’s signatures
  • Biến Haskell
   • Tham số triong hàm
   • Tên/ định nghĩa
 • Hàm trung tố và tiền tố
 • Các kiểu dữ liệu:
  • Int, Integer
  • Float, Double
  • Rational
  • Bool
  • Char
  • Lists
  • Strings
  • Tuples + Tuples VS Lists
 • Polymorphic values and type variables

3. Điều kiện và Cấu trúc trợ giúp Binder YouTube

 • If-then-else
 • Guards
 • let expressions
 • where
 • Should I use let or where?
 • Things to keep in mind

4. Pattern matching and Case Binder YouTube

 • What is pattern matching
 • Pattern matching on
  • Function implementations
  • Lists
  • Tuples
 • Case

5. Cải tiến và kết hợp các hàm Binder YouTube

 • Các Hàm bậc cao
  • Hàm filter
  • Hàm any
 • Hàm Lambda
 • Precedence and associativity
 • Hàm Curried
  • Partial application
 • Soạn thảo và ứng dụng hàm
  • The $ operator
  • The . operator
 • Kiểu Point-free

6. Đề Quy (Recursion) Binder YouTube

 • Tại sao đề quy (Recursion)?
 • Tư duy đề quy
  • sumproduct
 • Các bước để tạo hàm đệ quy của riêng bạn
 • Ví dụ về đệ quy
  • and, length, reverse, drop, take, map, filter
 • Trích xuất mẫu foldr
 • Hàm foldl
 • Hàm foldl'
 • Khi nào thì sử dụng foldr, foldl, và foldl'

7. Giới thiểu về lớp kiểu Binder YouTube

 • Sự tuyệt vời của lớp
 • Các loại lớp là gì
 • Các lớp kiểu phổ biến
  • Eq, Ord
  • Num, Integral, Floating
  • Read, Show
 • Kiểu hợp lệ trung nhất
 • Đa ràng buộc

8. Tạo kiểu không tham số Binder YouTube

 • Kiều (Type synonyms)
  • How to define type synonyms
  • Why use type synonyms
 • Defining new types
  • Creating new types with data
  • Using new types
  • Value parameters
 • Record syntax

9. Tạo các kiểu tham số hóa và đệ quy Binder YouTube

 • Kiểu tham số
  • Kiểu tham số type
  • Kiểu tham số data
 • Kiểu dữ liệu đề quy
  • Tweet
  • A Sequence of Nodes
  • A Tree of Nodes
 • Các kiểu
 • Từ khóa newType

10. Tạo Type Classes and Instances

 • Revisiting Type Classes
 • The Eq type class
  • Defining the Eq type class
  • Defining an instance for the Eq type class
  • Improving our Eq type class (minimal complete definition)
  • Defining an instance for a parameterize type.
 • The Ord type class
  • Exploring Ord type class (Subclassing)
 • Deriving
 • Complete example

11. Basic IO

 • We need side effects
 • What is IO
 • main + putStrLn + composing other functions
 • >>
 • >>=
 • do notation
  • do
  • <-
  • let
 • Some examples
 • Read/Write to console
 • Read/Write to file

12. Pragmas, Modules, and Cabal

 • Prelude
 • pragmas/extensions
 • Overview of base modules
 • Importing base modules
 • A few modules
  • Data.Char
  • Data.Tuple
  • Data.Array
 • Creating our own modules
 • Cabal
  • What is it and why we use it
  • Cabal file
  • Using external libraries with Cabal

13. Bits and Bytes

 • Grouping bits and bytes
 • Haskell and bytes
 • Lazy and strict byte strings
 • Example

14. Handling Errors

 • TODO

15. Learning on your own and Map

 • Using GHCi to find out more
 • Hoogle
 • HaskellWiki
 • Walking through while teaching Map module

END OF THE BEGINNER SECTION 🐥


Congratulations! 🥳 You can call yourself a (beginner) Haskell programmer!

YOU'RE READY FOR THE MARLOWE PIONEER PROGRAM! 🥳🎉 (Keep going for Plutus.)


START OF THE INTERMEDIATE SECTION 🐥⟶🐓


16. Monoid

 • Basic idea (definition without details)
 • Intuitive examples
 • Extracting the pattern
 • Complete definition (with all the details/laws)

17. Functor

 • Basic idea (definition without details)
 • Intuitive examples
 • Extracting the pattern
 • Complete definition (with all the details/laws)

18. Applicative

 • Basic idea (definition without details)
 • Intuitive examples
 • Extracting the pattern
 • Complete definition (with all the details/laws)

19. Aeson

 • Aeson

20. Monad

 • Basic idea (definition without details)
 • Intuitive examples
 • Extracting the pattern
 • Complete definition (with all the details/laws)
 • do notation in general

21. Reader Monad

 • Incentive/Motivation
 • Binding strategy (see here)
 • Definition
 • Examples

22. Writer Monad

 • Incentive/Motivation
 • Binding strategy
 • Definition
 • Examples

23. State Monad

 • Incentive/Motivation
 • Binding strategy
 • Definition
 • Examples

24. Monadic functions / Operating with Monads

 • liftM
 • sequence and sequence_
 • mapM and mapM_
 • filterM
 • foldM

TODO: It keeps going, but I'm not sure about the outline yet. 😬