Skip to main content

Tổng quan

Hợp đồng thông minh là gì?

Hợp đồng thông minh là các thỏa thuận kỹ thuật số tự động được lập trình. Nó tự thực hiện, có tính liêm khiết và không thay đổi. Nó không yêu cầu bất kỳ hành động hoặc sự hiện diện của bên thứ ba.

Hai thế giới của hợp đồng thông minh

Chúng ta có thể chia hợp đồng thông minh và giao dịch tài chính thành hai thế giới:

Trong một thế giới, bạn muốn gửi một số khái niệm về giá trị giữa một tác nhân (hoặc một nhóm diễn viên) với một tác nhân khác (hoặc một nhóm diễn viên). Phải có một bản trình bày về giá trị đó, các điều khoản và điều kiện đằng sau nó và một sự kiện để kích hoạt nó. Đây là những gì chúng tôi gọi là hợp đồng tài chính và được triển khai tốt nhất với ngôn ngữ dành riêng cho miền. Thế giới này không liên quan gì đến việc thay thế một công ty lớn hay quan niệm phổ biến mà chúng ta có thể có với dapp.

Ở thế giới khác, bạn muốn viết chương trình, thậm chí có thể thay thế một công ty lớn, có lẽ giải quyết một cái gì đó nhỏ hơn. Các ứng dụng đó bao gồm một hình tam giác:

  • Phía người dùng - đây là những gì chạy trên máy tính của bạn.
  • Phía Máy chủ - đây là những gì chạy trên máy chủ (hoặc nhiều máy chủ).
  • Hợp đồng thông minh - đoạn mã thực sự chạy phi tập trung.

Ngôn ngữ lập trình

  • Marlowe - một ngôn ngữ dành riêng cho một lĩnh vực, nó bao gồm thế giới của các hợp đồng tài chính.
  • Plutus - một nền tảng để viết các ứng dụng đầy đủ tương tác với chuỗi khối Cardano.