Skip to main content

Video demo smartcontract

Đây là các video của chúng tôi về các demo smartcontract Marlowe và Plutus.

Demo Marlowe Run

Chúng ta cùng xem một ví dụ về Hợp đồng thông minh trên Marlowe Run thực hiện đơn giản như thế nào. Marlowe là nền tảng cho phép người làm kinh tế có thể tự soạn thảo một hợp đồng trên blockchain.

Bài giảng

Plutus là gì 1/3: Video

Trong video này bạn sẽ được giải thích về 
- Plutus Application,
- Plutus Foundation,
- Plutus Core,
- Plutus Tx,
- PAB

Plutus là gì 2/3: Video

Trong phần 2 này chúng tôi sẽ đề cập đến:
- Ledger
- UTXO
- EUTXO
- Datum
- Redeemer

Plutus là gì 3/3: Video

Phần 3 này sẽ mô tả các khái niệm:
-Smart contract
-Script Address
-Transaction (tx)
-Datum hash, datum value
-Redeemer value
Và thực hiện việc chuyển tài sản vào một smartcontract, lấy về một địa chỉ nào đó.

Tài nguyên bổ sung