Skip to main content

Plutus Pioneer Program

Đây là nhánh của tôi về Chương trình tiên phong của Plutus, nơi tôi sẽ cập nhật các ví dụ chính mới nhất của Plutus.

Tôi cũng sử dụng điều này để thêm nhận xét vào mã.

Bài giảng

 • Bài giảng số 1: Video , Html

  • Welcome
  • (E)UTxO-model
  • Chạy một hợp đồng đấu giá mẫu trên một Playground
  • Bài tập về nhà
 • Bài giảng số 2: Video , Html

  • Kích hoạt sự thay đổi.
  • Low-level, Các tập lệnh xác thực on-chain chưa được định kiểu.
  • High-level, Các tập lệnh xác thực on-chain định kiểu.
 • Bài giảng số 3: Video , Html

  • Kịch bản context.
  • Xử lý thời gian (Time handling).
  • Hợp đồng được tham số hóa (Parameterized contracts).
 • Bài giảng số 4: Video, Html

  • Monads.
  • Đơn nguyên EmulatorTrace.
  • Đơn nguyên Contract.
 • Bài giảng số 5: Video, Html

  • Values.
  • Mã thông báo gốc và chính sách đúc tiền
  • NFT's.
 • Bài giảng số 6: Video, Html

  • Oracles.
  • Sử dụng PAB.
 • Bài giảng số 7: Video, Html

  • Commit schemes.
  • Máy trạng thái (State machines).
 • Bài giảng số 8: Video, Html

  • Ví dụ khác về state machine: Token Sale.
  • Kiểm tra tự động sử dụng dấu vết giả lập (emulator traces).
  • Chuyển tiếp (Interlude): optics.
  • Kiểm tra tài sản với QuickCheck.
  • Thử nghiệm hợp đồng Plutus với thử nghiệm dựa trên tài sản.
 • Bài giảng số 9: Video, Html

  • Tổng quan về Marlowe. Site
  • Marlowe trong Plutus.
  • Giới thiệu Marlowe Playground.
 • Bài giảng số 10: Video, Html

  • Giới thiệu Uniswap.
  • Triển khai Uniswap trong Plutus.
  • Triển khai Uniswap với PAB.
  • Demo.
  • Sử dụng curl để tương tác với PAB.

Các Code ví dụ

Tài nguyên bổ sung