Skip to main content

dbSync là gì?

=================

Cardano DB Sync là một trong những thành phần cốt lõi của Cardano, cung cấp dịch vụ truy vấn thông tin lịch sử từ chuỗi khối Cardano thông qua việc sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL). Db Sync kết nối với node local như một máy khách và đồng bộ hóa dữ liệu với hoạt động trên chuỗi.

Chúng tôi hân hoan giới thiệu 03 videos hướng dẫn cài đặt, cấu hình dbSync sau đây

=========================================

dbSync là gì và sử dụng như thế nào - Phần 1:#

dbSync là gì và sử dụng như thế nào - Phần 2:#

dbSync là gì và sử dụng như thế nào - Phần 3:#