Skip to main content

Week 02 - Validation

Đây là tài liệu Bài giảng #2, Dr. Lars.

Nó bao gồm mức thấp và mức cao tập lệnh xác thực on-chain.

Mã trong bài giảng này sử dụng cam kết Plutus 81ba78edb1d634a13371397d8c8b19829345ce0d

Trước khi bắt đầu#

Hãy nói về một điểm quan trọng được đưa ra trong bài giảng số 1.

Bạn sẽ gọi lại trong ví dụ đấu giá, chúng tôi tạo ra ba endpoints - start, bidclose. close có hai kịch bản. Nếu có giá thầu đủ cao, token sẽ được chuyển đến người đặt giá thầu cao nhất. Nếu không có giá thầu đủ cao, token sẽ quay trở lại người bán.

Điều gì sẽ xảy ra nếu endpoint close không có ở đó? Tiền có thể bị khóa mãi mãi trong hợp đồng không?

Đây là một điểm thực sự quan trọng, bởi vì những gì bạn phải nhận ra là UTxO trên blockchain chỉ là dữ liệu, chúng hoàn toàn thụ động. Để bất cứ điều gì xảy ra phải có một giao dịch. Để đạt được thay đổi trạng thái của blockchain, phải có một giao dịch mới được gửi sử dụng các UTxO khác nhau và tạo ra các UTxO mới.

Chỉ có các giao dịch mới thay đổi được trạng thái. UTxO sẽ không bao giờ tự hoạt động và thực hiện điều gì đó. Bạn không thể có một hợp đồng thông minh nằm trên blockchain và vào một thời điểm nào đó đột nhiên thực hiện một hành động.

Vì vậy, chúng tôi thực sự cần endpoint close nếu chúng tôi muốn cuộc đấu giá được giải quyết. Trong trường hợp của chúng tôi, endpoint được kích hoạt theo cách thủ công. Bạn có thể viết một hợp đồng chạy trong ví sẽ tự động tạo giao dịch close - có thể viết mã off-chain khá phức tạp.

Tuy nhiên, theo quan điểm của blockchain, nó luôn là một yếu tố kích hoạt bên ngoài thực hiện điều gì đó. Không có gì xảy ra nếu nó không được kích hoạt từ bên ngoài.

Vì vậy, nếu không có endpoint close , hoặc endpoint close không bao giờ được kích hoạt, thì tiền sẽ vẫn nằm ở địa chỉ tập lệnh mãi mãi.

Giới thiệu#

Trong bài giảng đầu tiên, chúng ta đã thấy rằng hợp đồng thông minh có hai phần - một phần on-chain và một phần off-chain.

Phần on-chain là để xác nhận. Nó cho phép các nút xác thực một giao dịch nhất định và liệu nó có được phép sử dụng một UTxO nhất định hay không.

Phần off-chain nằm trong ví của người dùng. Nó xây dựng và gửi các giao dịch phù hợp.

Cả hai đều quan trọng. Chúng tôi phải thành thạo cả hai để viết hợp đồng thông minh, nhưng hiện tại chúng tôi sẽ tập trung vào phần on-chain.

Hãy nhớ lại mô hình (E) UTxO mà ý tưởng là chúng tôi giới thiệu một loại địa chỉ mới.

Trong mô hình UTxO đơn giản, cái gọi là địa chỉ khóa công khai, trong đó địa chỉ được cung cấp bởi hàm băm của khóa công khai. Nếu một UTxO nằm ở địa chỉ khóa công khai như vậy, thì một giao dịch có thể sử dụng UTxO đó làm đầu vào nếu chữ ký thuộc khóa công khai đó được bao gồm trong giao dịch.

Những gì mô hình (E) UTxO làm là mở rộng điều này bằng cách thêm các địa chỉ tập lệnh có thể chạy logic tùy ý.

Khi một giao dịch muốn sử dụng UTxO ở một địa chỉ tập lệnh được xác thực bởi một nút, thì nút đó sẽ chạy tập lệnh và sau đó, tùy thuộc vào kết quả của tập lệnh, quyết định xem giao dịch có hợp lệ hay không.

Nhớ lại rằng 2 trong 3 điều kiện thêm vào

  1. Thay vì chỉ có chữ ký trên các giao dịch, chúng tôi có cái gọi là Redeemers - các phần dữ liệu tùy ý.
  2. Ở phía đầu ra UTxO, chúng tôi có một phần dữ liệu tùy ý bổ sung được gọi là Datum, bạn có thể coi đây là một phần nhỏ của trạng thái nằm trên UTxO.

Cuối cùng, chúng ta có Context. Có nhiều lựa chọn khác nhau về Context này có thể là gì. Nó có thể rất hạn chế, chỉ bao gồm Redeemer (như trong Bitcoin) hoặc rất toàn cầu, bao gồm toàn bộ trạng thái của blockchain (như trong Etheum). Trong Cardano, đó là giao dịch đang được xác thực, bao gồm tất cả các đầu vào và đầu ra của nó.

Vì vậy, có ba phần dữ liệu mà một tập lệnh Plutus nhận được. Datum, đặt tại UTxO, Redeemer, đến từ đầu vào và xác thực, và Context, bao gồm giao dịch đang được xác thực và các đầu vào và đầu ra của nó.

Trong một triển khai cụ thể như Plutus, những phần thông tin này cần được biểu diễn bằng một kiểu dữ liệu cụ thể - kiểu dữ liệu Haskell. Khi nó xảy ra, lựa chọn đã được thực hiện để sử dụng cùng một kiểu dữ liệu cho cả ba điều kiện trong số họ. Ít nhất là ở mức độ thực hiện thấp.

Chúng ta sẽ xem xét điều đó đầu tiên, nhưng trong cuộc sống thực không ai thực sự sử dụng phương pháp tiếp cận cấp thấp này. Có nhiều cách thuận tiện hơn để sử dụng các kiểu dữ liệu phù hợp hơn cho những việc này, và chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề đó ở phần sau của bài giảng này.

PlutusTx.Data#

Như đề cập, Datum, redeemer and context chia sẻ một kiểu dữ liệu.

Kiểu dữ liệu đó được đống gói trong plutus-core, trong mô-đul PlutusCore.Data.

Nó được gọi đơn giản là Data.

data Data =
Constr Integer [Data]
| Map [(Data, Data)]
| List [Data]
| I Integer
| B BS.ByteString
deriving stock (Show, Eq, Ord, Generic)
deriving anyclass (NFData)

Nó có 5 hàm tạo.

  • Constr lấy một Số nguyên và một cách đệ quy, một danh sách Data
  • Map lấy một danh sách các cặp Data. Bạn có thể coi đây là một bảng tra cứu các cặp khóa - giá trị trong đó cả khóa và giá trị đều thuộc loại Data
  • List lấy một danh sách Data
  • I lấy một số nguyên duy nhất
  • B lấy một chuỗi Byte

Đối với những người quen thuộc với định dạng JSON, điều này rất giống. Các hàm tạo không hoàn toàn giống nhau, nhưng giống như JSON, bạn có thể biểu diễn số, chuỗi, danh sách dữ liệu và các cặp khóa-giá trị. Nó có thể đại diện cho dữ liệu tùy ý, điều này làm cho nó rất phù hợp với mục đích của chúng tôi.

Chúng ta cũng có thể khám phá các loại này trong REPL.

Chạy phần sau từ kho lưu trữ chương trình tiên phong của plutus. Bạn có thể cần khởi động nix-shell từ kho lưu trữ Plutus trước khi thay đổi vào thư mục week02.

cd code/week02
cabal repl

Từ REPL, chúng ta cần import PlutusTx để chúng có quyền truy cập vàoData. Data không được định nghĩa trong PlutusTx, nhưng nó được tái xuất từ đó.

import PlutusTx

chúng ta có thể thấy thông tin về Data.

:i Data

Điều này chung ta có thể nhận được một số thông tin về Data.

Prelude Week02.Burn> import PlutusTx
Prelude PlutusTx Week02.Burn> :i Data
type Data :: *
data Data
= Constr Integer [Data]
| Map [(Data, Data)]
| List [Data]
| I Integer
| B bytestring-0.10.12.0:Data.ByteString.Internal.ByteString
-- Defined in ‘plutus-core-0.1.0.0:PlutusCore.Data’
instance Eq Data
-- Defined in ‘plutus-core-0.1.0.0:PlutusCore.Data’
instance Ord Data
-- Defined in ‘plutus-core-0.1.0.0:PlutusCore.Data’
instance Show Data
-- Defined in ‘plutus-core-0.1.0.0:PlutusCore.Data’
instance IsData Data -- Defined in ‘PlutusTx.IsData.Class’

Bây giờ chúng ta có thể chơi với nó. Chúng ta có thể sử dụng hàm tạoI để tạo một giá trị của kiểu Data.

Prelude PlutusTx.Data Week02.Burn> I 42
I 42

Chúng ta có thể hỏi loại của nó và xác nhận rằng nó thực sự thuộc loại Data:

Prelude PlutusTx.Data Week02.Burn> :t I 42
I 42 :: Data

Cách dễ nhất để tạo một giá trị kiểu Data bằng cách sử dụng hàm tạo B là sử dụng Phần mở rộng GHC OverloadedStrings. Điều này cho phép các chuỗi ký tự được sử dụng thay cho các kiểu dữ liệu giống chuỗi và trình biên dịch sẽ diễn giải chúng như kiểu dự định của chúng.

Prelude PlutusTx.Data Week02.Burn> :set -XOverloadedStrings
Prelude PlutusTx.Data Week02.Burn> :t B "Haskell"
B "Haskell" :: Data

Chúng ta cũng có thể sử dụng các hàm tạo phức tạp hơn, như Map and List:

Prelude PlutusTx.Data Week02.Burn> :t Map [(I 42, B "Haskell"), (List [I 0], I 1000)]
Map [(I 42, B "Haskell"), (List [I 0], I 1000)] :: Data

Plutus Validator#

Bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng triển khai trình xác thực đầu tiên của mình..

Ví dụ 1 - Hợp đồng Gift#

The Code#

Chúng tôi bắt đầu tập lệnh bằng cách sao chép, dán danh sách các phần mở rộng ngôn ngữ GHC, cộng với một số phần nhập phụ thuộc từ ví dụ mà chúng tôi đã sử dụng trong bài giảng trước.

{-# LANGUAGE DataKinds #-}
{-# LANGUAGE FlexibleContexts #-}
...
module Week02.Gift where
import Control.Monad hiding (fmap)
import Data.Map as Map
...
import Text.Printf (printf)

Sau đó, chúng tôi viết trình xác nhận. Cuối cùng, trình xác thực sẽ là một tập lệnh, sống trên blockchain trong Plutus Core, là một ngôn ngữ cấp thấp hơn dựa trên phép tính lambda. Nhưng, chúng ta không cần phải viết Plutus Core. Chúng ta có thể viết Haskell và sau này chúng ta sẽ xem cách chúng ta chuyển đổi Haskell đó thành tập lệnh Plutus Core.

Vì vậy, chúng tôi viết một hàm Haskell đại diện cho trình xác thực của chúng tôi. Như chúng ta đã biết, trình xác thực là một tập lệnh có ba phần đầu vào - Datum, Redeemer và Context, tương ứng, ở cấp thấp nhất được biểu thị bằng kiểu dữ liệu Data .

mkValidator :: Data -> Data -> Data -> ()

Hơi ngạc nhiên, kết quả của hàm là (). Trong Haskell Unit kiểu, tương tự như void trong một số ngôn ngữ khác, như C hoặc C# hoặc Java - đó là kiểu không mang thông tin.

Unit là một kiểu tích hợp sẵn trong Haskell và nó chỉ có một giá trị, được viết theo cùng một cách với chính kiểu đó, như chúng ta có thể thấy từ REPL.

Prelude Week02.Gift> ()
()
Prelude Week02.Gift> :t ()
() :: ()

Một hàm có kiểu trả về () là khá bất thường trong Haskell. Trong các ngôn ngữ chính thống hơn, việc các hàm hoặc thủ tục không trả về giá trị là điều khá phổ biến. Trong những tình huống này, các hàm chỉ quan trọng đối với các tác dụng phụ của chúng, chẳng hạn như hàm Java in nội dung nào đó ra bảng điều khiển.

Nhưng Haskell là một ngôn ngữ thuần túy. Nếu bạn muốn có tác dụng phụ,điều này sẽ được hiển thị bởi hệ thống loại. Ví dụ: nếu mkValidator thực hiện bất kỳ IO nào, nó sẽ có chữ ký kiểu:

mkValidator :: Data -> Data -> Data -> IO ()

Điều này sẽ chỉ ra một hàm thực hiện các tác dụng phụ IO nhưng không có giá trị trả về thú vị.

Nhưng, như chúng ta biết rằng mkValidator hàm xác thực không thực hiện tác dụng phụ và không trả về giá trị nào, thực sự không có gì hữu ích mà nó có thể làm được.

Tuy nhiên, có điều gì đó mà hàm có thể làm cũng như trả về (), cụ thể là nó có thể ném ra một ngoại lệ hoặc có lỗi. Và đó là những gì Plutus sử dụng.

Ý tưởng là nếu hàm mkValidator không gặp lỗi hoặc đưa ra một ngoại lệ, thì quá trình xác nhận sẽ thành công. Nếu nó xuất hiện một lỗi thì việc xác thực không thành công và giao dịch bị từ chối.

Hãy viết trình xác nhận đơn giản nhất mà chúng ta có thể.

mkValidator :: Data -> Data -> Data -> ()
mkValidator _ _ _ = ()

Đối số đầu tiên là Datum, đối số thứ hai là Redeemer và đối số thứ ba là Context. Điều đơn giản nhất mà chúng ta có thể làm là hoàn toàn bỏ qua cả ba đối số và quay trở lại ngay lập tức ().

Điều này có nghĩa là địa chỉ tập lệnh tương ứng với trình xác thực này không quan tâm đến Datum, nó không quan tâm đến Redeemer và không quan tâm đến Context. Nó sẽ luôn thành công và điều này có nghĩa là bất kỳ giao dịch nào cũng có thể sử dụng tập lệnh tại địa chỉ này làm đầu vào. Không quan trọng Datum nào tồn tại cho UTxO tại địa chỉ tập lệnh này, không quan trọng Redeemer nào được sử dụng cho giao dịch và giao dịch có cấu trúc nào không quan trọng.

Nếu bạn gửi bất kỳ khoản tiền nào đến địa chỉ tập lệnh này, bất kỳ ai cũng có thể nhận ngay.

Hàm này chưa phải là mã Plutus, nó chỉ là một hàm Haskell. Để biến nó thành một tập lệnh Plutus, chúng ta cần phải biên dịch nó.

Kết quả của quá trình biên dịch của chúng tôi sang Plutus sẽ thuộc loại Validator. Bên dưới hàm trong Gift.hs, chúng tôi thêm đoạn mã sau.

validator :: Validator
validator = mkValidatorScript $$(PlutusTx.compile [|| mkValidator ||])

Các chức năng mkValidatorScript mang kiểu CompiledCode (Data -> Data -> Data -> ()) -> Validator. Nhằm mục đích tạo kiểu này và biên dịch tập lệnh mkValidator bằng cách sử dụng một thứ gọi là Template Haskell.

Template Haskell là một tính năng nâng cao của Haskell giải quyết một vấn đề tương tự như các hệ thống macro trong các ngôn ngữ khác. Macro là thứ được mở rộng tại thời điểm biên dịch.

Vì vậy, với mã này

$$(PlutusTx.compile [|| mkValidator ||])

Chúng tôi đang yêu cầu trình biên dịch viết mã cho hàm validator tại thời điểm biên dịch dựa trên hàm mkValidator của chúng ta , và sau đó tiến hành biên dịch bình thường.

Bạn không cần phải hiểu nhiều về Template Haskell để viết Plutus vì nó luôn luôn giống nhau. Khi bạn đã xem một vài ví dụ, bạn có thể ít nhiều chỉ cần sao chép và dán.

Mẫu Haskell hy vọng tất cả mã sẽ có sẵn trong Oxford Brackets - [| |].

Với các trình xác thực phức tạp hơn, bạn có thể sẽ dựa vào nhiều hàm trợ giúp và bạn không muốn phải thêm chúng vào trong dấu ngoặc đơn Oxford. Để tránh điều này, có một điều chúng ta cần làm đối với mkValidator và đó là làm cho nó có thể nhập được bằng cách thêm thông số INLINABLE.

{-# INLINABLE mkValidator #-}
mkValidator :: Data -> Data -> Data -> ()
mkValidator _ _ _ = ()

Bạn sẽ thấy điều này thường xuyên trong các tập lệnh Plutus và nó thường là một dấu hiệu cho thấy một hàm được sử dụng trong một tập lệnh xác thực. Tất cả các hàm mà trình xác nhận phụ thuộc phải có thể nhập được.

Hãy quay lại REPL và xem xét trình xác nhận.

:l src/Week02/Gift.hs
Ok, one module loaded.
Prelude PlutusTx Week02.Gift> import Ledger.Scripts
Prelude PlutusTx Ledger.Scripts Week02.Gift> validator
Validator { <script> }

Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin về Validator.

Prelude PlutusTx Ledger.Scripts Week02.Gift> :i Validator
type Validator :: *
newtype Validator = Validator {getValidator :: Script}
-- Defined in ‘plutus-ledger-api-0.1.0.0:Plutus.V1.Ledger.Scripts’
instance Eq Validator
-- Defined in ‘plutus-ledger-api-0.1.0.0:Plutus.V1.Ledger.Scripts’
instance Ord Validator
-- Defined in ‘plutus-ledger-api-0.1.0.0:Plutus.V1.Ledger.Scripts’
instance Show Validator
-- Defined in ‘plutus-ledger-api-0.1.0.0:Plutus.V1.Ledger.Scripts’

Chúng ta thấy rằng nó là một lớp bao bọc xung quanh getValidator

Prelude PlutusTx Ledger.Scripts Week02.Gift> getValidator validator
<Script>

Sau đó, chúng ta có thể lấy một số thông tin về Script

Prelude PlutusTx Ledger.Scripts Week02.Gift> :i Script
type Script :: *
newtype Script
= Script {unScript :: plutus-core-0.1.0.0:UntypedPlutusCore.Core.Type.Program
plutus-core-0.1.0.0:PlutusCore.DeBruijn.Internal.DeBruijn
plutus-core-0.1.0.0:PlutusCore.Default.Universe.DefaultUni
plutus-core-0.1.0.0:PlutusCore.Default.Builtins.DefaultFun
()}
-- Defined in ‘plutus-ledger-api-0.1.0.0:Plutus.V1.Ledger.Scripts’
instance Eq Script
-- Defined in ‘plutus-ledger-api-0.1.0.0:Plutus.V1.Ledger.Scripts’
instance Ord Script
-- Defined in ‘plutus-ledger-api-0.1.0.0:Plutus.V1.Ledger.Scripts’
instance Show Script
-- Defined in ‘plutus-ledger-api-0.1.0.0:Plutus.V1.Ledger.Scripts’

Và ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta có một hàm unScript, chúng ta có thể chạy

Prelude PlutusTx Ledger.Scripts Week02.Gift> unScript $ getValidator validator
Program () (Version () 1 0 0) (Apply () (Apply () (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Apply () (Apply () (Apply () (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Apply () (Apply () (Apply () (Apply () (Apply () (Apply () (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Apply () (Apply () (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Apply () (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 1}))) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 5})))))))) (Delay () (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 1}))))) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 1})))))))))) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Delay () (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Apply () (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 5})) (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 6}))))))))))) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Delay () (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Apply () (Apply () (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 4})) (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 7}))) (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 6})))))))))))) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Delay () (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Apply () (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 3})) (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 6}))))))))))) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Delay () (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Apply () (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 2})) (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 6}))))))))))) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Delay () (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Apply () (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 1})) (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 6}))))))))))) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 1}))))))) (Delay () (Delay () (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 2}))))))) (Delay () (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Delay () (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Apply () (Apply () (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 1})) (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 4}))) (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 3})))))))))) (Delay () (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 1}))))))) (Delay () (Delay () (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Delay () (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Apply () (Apply () (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 1})) (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 3}))) (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 2})))))))))) (Delay () (Delay () (LamAbs () (DeBruijn {dbnIndex = 0}) (Var () (DeBruijn {dbnIndex = 1}))))))

Và ở đây bạn có thể thấy bản trình bày trung thực đến tốt đẹp của tập lệnh Plutus Core cho trình xác thực.

Quay lại mã.

Bây giờ chúng tôi có trình xác thực đầu tiên của mình, có hai loại nữa mà chúng tôi có thể xác định.

Một là ValidatorHash, như tên cho thấy, là băm của trình xác nhận.

valHash :: Ledger.ValidatorHash
valHash = Scripts.validatorHash validator

Và, chúng tôi cũng có thể biến trình xác thực thành địa chỉ tập lệnh, là địa chỉ của tập lệnh trên blockchain.

scrAddress :: Ledger.Address
scrAddress = ScriptAddress valHash

Bây giờ chúng ta có một địa chỉ tập lệnh được biểu diễn dưới dạng scrAddress.

Chúng ta có thể xem xét hai kết quả này trong REPL

Prelude PlutusTx Ledger.Scripts Week02.Gift
valHash
c3168d465a84b7f50c2eeb51ccacd53a305bd7883787adb54236d8d17535ca14
Prelude PlutusTx Ledger.Scripts Week02.Gift
scrAddress Address
{addressCredential = ScriptCredential
c3168d465a84b7f50c2eeb51ccacd53a305bd7883787adb54236d8d17535ca14,
addressStakingCredential = Nothing}

Ngoại trừ hàm logic mkValidator (trong trường hợp của chúng ta là một dòng), phần còn lại của mã chúng ta đã viết cho đến nay là bản soạn sẵn và sẽ rất giống nhau đối với tất cả các tập lệnh Plutus.

Để thực sự thử tập lệnh này, chúng tôi cần mã ví. Trọng tâm của bài giảng này là xác nhận và không phải mã ví, nhưng ngắn gọn, đây là phần còn lại của mã.

Hai endpoint được xác định. endpoint là cách để người dùng kích hoạt một thứ gì đó với các tham số đầu vào.

Endpoint give sẽ lấy một đối số Integer để chỉ định số lượng lovelace sẽ được gửi vào hợp đồng.

Endpoint grab sẽ không có đối số và sẽ đơn giản tìm kiếm các UTxO tại địa chỉ tập lệnh này và sử dụng chúng.

type GiftSchema =
Endpoint "give" Integer
.\/ Endpoint "grab" ()

Endpoint give sử dụng hàm trợ giúp mustPayToOtherScript hàm này lấy valHash của tập lệnh người nhận và một hàm Datum cái mà trong ví dụ này là hoàn toàn bị bỏ qua. nó sử dụng hàm tạo Datum để biến Data thành Datum. Trong trường hợp này Data được sử dụng bằng cách sử dụng Constr hàm tạo lấy 0 và một danh sách trống.

Cuối cùng số tiền cần gửi đến địa chỉ được chỉ định bằng cách sử dụng chức năng trợ giúp ADA.lovelaceValueOf.

Giao dịch sau đó được gửi đi, tập lệnh chờ nó được xác nhận và sau đó in thông báo nhật ký.

give :: AsContractError e => Integer -> Contract w s e ()
give amount = do
let tx = mustPayToOtherScript valHash (Datum $ Constr 0 []) $ ADA.lovelaceValueOf amount
ledgerTx <- submitTx tx
void $ awaitTxConfirmed $ txId ledgerTx
logInfo @String $ printf "made a gift of %d lovelace" amount

Endpoint grab phức tạp hơn một chút.

Chúng tôi sử dụng utxoAt địa chỉ tập lệnh mới của mình scrAddress để tra cứu tất cả các UTxO ở địa chỉ đó. Sau đó, chúng tôi cần tra cứu, sẽ được sử dụng bởi ví để tạo giao dịch. Tại đây, chúng tôi cho ví biết nơi tìm tất cả các UTxO và chúng tôi thông báo cho ví về trình xác thực. Hãy nhớ rằng, nếu bạn muốn sử dụng UTxO ở một địa chỉ tập lệnh, thì giao dịch chi tiêu cần cung cấp mã xác thực, trong khi giao dịch tạo ra UTxO chỉ cần cung cấp hàm băm.

Sau đó, chúng tôi xác định giao dịch bằng cách sử dụng mustSpendScriptOutput cho mỗi UTxO được tìm thấy. Điều này nói lên rằng mọi UTxO ở địa chỉ tập lệnh này phải được chi tiêu bằng giao dịch mà chúng tôi đang xây dựng.

Chúng tôi cũng chuyển một Redeemer hoàn toàn bị bỏ qua trong ví dụ của chúng tôi, vì vậy chúng tôi có thể đặt bất kỳ thứ gì ở đó - trong trường hợp này, một Redeemer được tạo bằng cách sử dụng hàm tạo I của loại Data có giá trị là 17.

Một lần nữa, chúng tôi gửi, chờ xác nhận và sau đó viết thông báo nhật ký.

grab :: forall w s e. AsContractError e => Contract w s e ()
grab = do
utxos <- utxoAt scrAddress
let orefs = fst <$> Map.toList utxos
lookups = Constraints.unspentOutputs utxos <>
Constraints.otherScript validator
tx :: TxConstraints Void Void
tx = mconcat [mustSpendScriptOutput oref $ Redeemer $ I 17 | oref <- orefs]
ledgerTx <- submitTxConstraintsWith @Void lookups tx
void $ awaitTxConfirmed $ txId ledgerTx
logInfo @String $ "collected gifts"

Cuối cùng, chúng tôi đặt tất cả lại với nhau trong hàm endpoints. Đây là mã soạn sẵn thông báo cho ví cung cấp tùy chọn của một số endpoint nhất định cho người dùng và sau đó, khi một endpoint đã được chọn, sẽ lặp lại và tiếp tục cung cấp các tùy chọn tương tự lặp đi lặp lại. Trong trường hợp của give người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp đối số Integer .

endpoints :: Contract () GiftSchema Text ()
endpoints = (give' `select` grab') >> endpoints
where
give' = endpoint @"give" >>= give
grab' = endpoint @"grab" >> grab

Sau đó, chúng tôi có một lệnh nhỏ.

mkSchemaDefinitions ''GiftSchema

Và sau đó một số mã chỉ được sử dụng bởi sân chơi Plutus cho phép chúng tôi chỉ định các token bổ sung có thể được sử dụng để thử nghiệm.

mkKnownCurrencies []

Thử Nghiệm#

Bây giờ chúng tôi sẽ thử nghiệm tập lệnh Gift trong playground.

Bạn Copy Gift vào playground, sau đó biên dịch tập lệnh trong playground và nhấn nút Simulate.

Giờ hãy thêm một chiếc ví thứ ba và cung cấp cho tất cả các ví 10 ADA (10 triệu lovelace).

Chúng tôi sẽ tạo một kịch bản trong đó ví 1 và 2 cho một số lovelace và ví 3 lấy tất cả lovelace đó.

Bạn sẽ thấy rằng sân chơi đã hiển thị các nút giao diện người dùng cho hai endpoints givegrab. Sử dung endpoint give để tạo ví 1 tặng 4 ADA và để tạo ví 2 tặng 6 ADA. Sau đó, thêm hành động chờ để đợi 1 block, và sau đó sử dụng endpoints grab để tạo ví 3 lấy tiền. Sau đó, thêm một hành động chờ khác để đợi 1 Block.

Và bây giờ hãy nhấp vào Evaluate. Chúng tôi thấy rằng đã có bốn giao dịch.

Giao dịch đầu tiên, như mọi khi, là giao dịch khởi đầu phân phối các khoản tiền ban đầu vào các ví.

Và có hai giao dịch xảy ra tại slot 1. Chúng là hai giao dịch give

Lệnh đầu tiên, Tx 0, là từ ví 2. Thứ tự ở đây không được xác định bởi thứ tự mà chúng tôi đã tạo các giao dịch trong trình mô phỏng. Điều quan trọng cần lưu ý là cả hai giao dịch give đều xảy ra tại cùng một thời điểm.

Chúng tôi thấy ba kết quả đầu ra. Đầu ra đầu tiên là phí 10 lovelace được trả từ ví 2. Đầu ra thứ hai là 6 ADA được gửi đến địa chỉ tập lệnh và đầu ra thứ ba là trả về thay đổi cho ví 2, là 4 ADA trừ đi phí.

Và thứ hai, Tx 1, là từ ví 1. Một lần nữa, với các UTxO đầu ra tương tự ví 2.

Bây giờ chúng ta có hai UTxO ở địa chỉ tập lệnh.

Sau đó, chúng tôi có grab tại vị trí 2 được kích hoạt bởi ví 3. Chúng tôi thấy hai UTxO từ tập lệnh là đầu vào và sau đó là hai đầu ra. Một đầu ra là phí và đầu ra còn lại, được trả cho ví 3, là 10 ADA trừ đi các khoản phí đó. Bạn sẽ nhận thấy rằng phí hiện cao hơn chúng ta đã thấy trước đây và điều này là do một tập lệnh hiện đã được thực thi, điều này làm cho nó đắt hơn. Tuy nhiên, các khoản phí ở đây vẫn chưa được hiệu chỉnh hoàn toàn với những khoản phí sẽ được tính trên blockchain thực.

Và, bằng cách cuộn xuống, chúng tôi thấy số dư cuối cùng của các ví.

Nếu bạn cuộn xuống sâu hơn, bạn sẽ thấy một số dấu vết và kết quả đầu ra nhật ký sẽ cung cấp thêm chi tiết về việc thực thi.

Như đã đề cập, tập lệnh này sử dụng trình xác thực đơn giản nhất có thể, một trình xác thực luôn thành công. Nhưng trình xác thực nhỏ này có thể hữu ích trong tình huống ai đó muốn đóng góp một số biểu tượng tình yêu cho cộng đồng và để lại cho bạn!

Ví dụ 2 - Burn#

Hãy xem ví dụ thứ hai về trình xác nhận.

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách sao chép Gift.hs và đổi tên nó Burn.hs.

Trong ví dụ Gift, chúng tôi có một trình xác nhận luôn thành công. Trong ví dụ này, chúng tôi muốn làm ngược lại - một trình xác nhận luôn không thành công.

Nhớ lại rằng trình xác thực chỉ ra sự thất bại bằng cách tạo ra một lỗi. Vì vậy, chúng tôi có thể sửa đổi trình xác thực của mình cho phù hợp.

mkValidator :: Data -> Data -> Data -> ()
mkValidator _ _ _ = error ()

Nếu chúng tôi tải mô-đun trong REPL và nhìn thấy error

Prelude Week02.Burn> :t error
error :: [Char] -> a

Chúng tôi thấy định nghĩa cho chức năng error được xác định trong Haskell tiêu chuẩn Prelude. Tuy nhiên, một trong phạm vi trong mã của chúng tôi trên thực tế là chức năng error.

Prelude Week02.Burn> :t PlutusTx.Prelude.error
PlutusTx.Prelude.error :: () -> a

Thông thường trong Haskell, bạn có hàm error nhận một chuỗi thông báo lỗi và gây ra lỗi. Trong Plutus, hàm error không nhận một chuỗi - nó chỉ nhận khiểu trống () và trả về một kiểu tùy ý.

Và điều đó đưa chúng ta đến một điểm quan trọng.

Chúng tôi đã đề cập trước đó rằng chúng tôi sử dụng INLINABLE trên hàm mkValidator để cho phép nó được sử dụng bởi mã Haskell Prelude. Trong Haskell có nhiều chức năng có sẵn thông qua mô-đun Prelude, nhưng những chức năng này sẽ không thể sử dụng được trong Plutus vì chúng không được định nghĩa là có thể nhập được. Vì vậy, nhóm Plutus đã cung cấp một đoạn Prelude thay thế có thể được sử dụng để xác nhận.

Cách mà Plutus Prelude có thể được ưu tiên hơn Haskell Prelude, thường có trong phạm vi theo mặc định, là sử dụng LANGUAGE trong mã.

{-# LANGUAGE NoImplicitPrelude #-}

Sau đó, bằng cách nhập PlutusTx.Prelude, các chức năng của nó được sử dụng thay cho các chức năng Prelude tiêu chuẩn.

import PlutusTx.Prelude hiding (Semigroup(..), unless)

Bạn cũng có thể nhận thấy rằng Prelude tiêu chuẩn cũng được nhập. Tuy nhiên, nó chỉ nhằm mang lại một số chức năng không liên quan gì đến xác thực mà chỉ dành cho mã off-chain và playground.

import Prelude (IO, Semigroup (..), String)

Nó có thể gây nhầm lẫn. Rất nhiều chức năng trong Plutus Prelude có cùng chữ ký và hành vi giống như tên gọi của chúng trong Prelude tiêu chuẩn, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng và đây là một ví dụ error.

Chỉ cần nhớ rằng khi bạn đang sử dụng một cái gì đó trong tập lệnh Plutus trông giống như một hàm từ Prelude tiêu chuẩn, thì những gì bạn thực sự đang sử dụng là một hàm từ Prelude Plutus. Thường thì chúng sẽ có cùng một chữ ký, nhưng chúng không phải lúc nào cũng giống hệt nhau - ví dụ: tiền lệ của toán tử có thể không giống nhau

Nhìn lại trình xác thực mới của chúng tôi, bây giờ chúng ta có một trình xác thực sẽ luôn không thành công.

mkValidator :: Data -> Data -> Data -> ()
mkValidator _ _ _ = error ()

Chúng tôi sẽ để mọi thứ khác như cũ và kiểm tra tác dụng của sự thay đổi này, bằng cách sử dụng sân chơi. Sau khi nhấp Compile, kịch bản trước đó vẫn sẽ xuất hiện trong trình mô phỏng. Và sau khi nhấp Evaluate và cuộn xuống một chút, chúng ta có thể thấy ví 1 và 2 đã tạo quà tặng nhưng ví 3 không thể lấy được.

Nếu chúng tôi cuộn xuống thêm, chúng tôi sẽ tìm thấy một thông báo nhật ký cho thấy rằng việc xác thực không thành công.

, Slot 2: 00000000-0000-4000-8000-000000000002 {Contract instance for wallet 3}:
Contract instance stopped with error: "WalletError (ValidationError (ScriptFailure (EvaluationError [])))" ]

Vì vậy, trong ví dụ đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi có một trình xác thực luôn thành công và cho phép bất kỳ ai lấy UTxO từ nó. Trong ví dụ thứ hai, chúng tôi có trình xác thực luôn không thành công và bất kỳ UTxO nào được gửi đến địa chỉ tập lệnh này không bao giờ có thể được truy xuất lấy ra được. Về cơ bản đây là một cách để đốt tiền Burn, có thể hữu ích trong một số trường hợp.

Khi nhìn vào nhật ký, chúng tôi thấy rằng quá trình xác nhận không thành công, nhưng chúng tôi không biết tại sao nó không thành công. đây là một cách để thay đổi điều đó bằng cách sử dụng một biến thể của lỗi - traceError.

Prelude Week02.Burn> :t PlutusTx.Prelude.traceError
PlutusTx.Prelude.traceError :: PlutusTx.Builtins.String -> a

Hàm nhận một chuỗi, nhưng không phải là một chuỗi Haskell. Nó là một chuỗi Plutus. Để biên dịch cái này, chúng ta cần sử dụng hàm OverloadedStrings phần mở rộng GHC.

{-# LANGUAGE OverloadedStrings #-}

Sau đó, chúng tôi có thể cập nhật trình xác thực của mình.

mkValidator _ _ _ = traceError "BURNT!"

Nếu bây giờ chúng tôi chạy cùng một kịch bản trong sân chơi với mã mới, chúng tôi sẽ thấy thông báo lỗi tùy chỉnh mà chúng tôi đã thêm.

, Slot 2: 00000000-0000-4000-8000-000000000002 {Contract instance for wallet 3}:
Contract instance stopped with error: "WalletError (ValidationError (ScriptFailure (EvaluationError [\"BURNT!\"])))" ]

Ví dụ 3 - Forty Two (42)#

Đối với ví dụ tiếp theo, chúng tôi sẽ viết một trình xác nhận không hoàn toàn bỏ qua tất cả các đối số của nó. Chúng tôi sẽ viết một bài sử dụng một Redeemer đơn giản.

Bây giờ chúng ta quan tâm đến Redeemer, chúng ta cần có thể tham khảo nó. Hãy gọi nó là r.

{-# INLINABLE mkValidator #-}
mkValidator :: Data -> Data -> Data -> ()
mkValidator _ r _

Giả sử rằng chúng tôi muốn xác thực được thông qua nếu Redeemer I 42.

{-# INLINABLE mkValidator #-}
mkValidator :: Data -> Data -> Data -> ()
mkValidator _ r _
| r == I 42 = ()
| otherwise = traceError "wrong redeemer"

Nếu chúng ta chạy điều này ngay bây giờ trong sân chơi, việc xác nhận sẽ luôn không thành công. Chúng tôi cần sửa đổi mã off-chain để thêm đầu vào cho Endpoint grab để ví 3 có thể chuyển vào một điểm Integer mà sau đó chúng tôi có thể chuyển cho trình xác thực với tư cách là Redeemer.

type GiftSchema =
Endpoint "give" Integer
.\/ Endpoint "grab" Integer

Chung tôi thêm đối số Redeemer vào khai báo grab. Lưu ý rằng việc thêm số Integer trong chức năng ký, cũng như tham số n cái mà làm tham chiếu.

grab :: forall w s e. AsContractError e => Integer -> Contract w s e ()
grab n = do

Sau đó, chúng ta có thể chuyển nó vào hàm mustSpendScriptOutput thay vì giá trị vứt bỏ mà chúng ta đã sử dụng trước đó.

tx = mconcat [mustSpendScriptOutput oref $ Redeemer $ I n | oref <- orefs]

Một thay đổi nữa, chúng ta cần thay đổi >> thành >>= trong đoạn mã sau, và bây giờ grab có một đối số. Bạn có thể sử dụng REPL để thấy >>>>= và bây giờ tại sao dùng cái thứ hai. Về cơ bản, cả hai đều trình tự các hành động, nhưng >> không lấy giá trị đầu múp,con >>= truy cập giá trị được bao bọc và chuyển nó cho hành động tiếp theo.

grab' = endpoint @"grab" >>= grab

Bây giờ chúng ta có thể thử nó trong sân chơi. Sau khi thêm mã mới và nhấp vào Simulate bạn sẽ nhận thấy rằng kịch bản cũ đã biến mất. Đó là bởi vì các Endpoint đã thay đổi và kịch bản cũ không còn hợp lệ.

Hãy thiết lập một kịch bản chỉ sử dụng hai ví. Ví một sẽ tặng 3 ADA cho hợp đồng và ví 2 sẽ cố gắng lấy chúng, nhưng lần này, ví 2 sẽ cần chuyển vào một giá trị sẽ được sử dụng để tạo Redeemer.

Đối với lần thử đầu tiên, chúng tôi sẽ thêm giá trị Redeemer sai, trong trường hợp này là 100.

Nếu chúng tôi nhấp vào Evaluate, chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ có hai giao dịch và chúng ta thấy rằng ADA vẫn còn trong tập lệnh, điều này cho thấy rằng ví 2 không lấy được nó.

Các số dư cuối cùng cũng cho thấy điều này.

Và, nếu chúng ta nhìn vào dấu vết, chúng ta sẽ tìm ra lỗi.

, Slot 2: 00000000-0000-4000-8000-000000000001 {Contract instance for wallet 2}:
Contract instance stopped with error: "WalletError (ValidationError (ScriptFailure (EvaluationError [\"wrong redeemer\"])))" ]

Nếu chúng ta quay lại kịch bản, thay đổi giá trị thành 42 và nhấp Evaluate lại, chúng ta sẽ thấy rằng xác thực thành công.

Bây giờ chúng ta thấy giao dịch thứ ba trong đó ví 2 đã lấy được tiền, trừ đi phí.

Chúng tôi thấy rằng số dư cuối cùng là như chúng tôi mong đợi và các bản ghi cũng cho thấy rằng việc xác thực không gây ra lỗi, điều đó có nghĩa là quá trình xác thực đã thành công.

Vì vậy, đó là ví dụ đầu tiên về trình xác thực xem xét ít nhất một trong các đối số của nó.

Ví dụ 4 - Typed#

Nó đã được đề cập ở phần đầu của bài giảng, đây là Plutus cấp thấp và trên thực tế, không ai sẽ viết các hàm xác nhận như thế này.

Bây giờ chúng ta sẽ xem nó thực sự được thực hiện như thế nào bằng cách sử dụng một phiên bản Typed.

Mặc dù kiểu Data này mạnh mẽ và bạn có thể mã hóa tất cả các loại dữ liệu vào nó, nhưng nó không thực sự giống Haskell. Nó gần giống như bạn đang viết bằng một ngôn ngữ không định kiểu như Javascript hoặc Python. Nó giống như một khối dữ liệu, nó có thể chứa bất cứ thứ gì nên bạn không thực sự có bất kỳ loại an toàn nào. Bạn sẽ luôn cần kiểm tra, ví dụ, nếu bạn đang mong đợi một số nguyên mà bạn thực sự được cung cấp một số nguyên.

Nó đặc biệt tệ với đối số thứ ba, Context. Mặc dù thật dễ dàng để tưởng tượng rằng bằng cách nào đó bạn có thể mã hóa một giao dịch với các đầu vào và đầu ra của nó thành kiểu Data, nhưng hoàn toàn không rõ ràng điều đó được thực hiện như thế nào.

Chúng tôi muốn sử dụng các kiểu dữ liệu cụ thể hơn được điều chỉnh cho phù hợp với logic nghiệp vụ.

Điều này thực sự có thể thực hiện được với cái gọi là TypedValidators. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể thay thế các lần xuất hiện Data trong chữ ký mkValidator bằng các kiểu phù hợp hơn.

mkValidator :: Data -> Data -> Data -> ()

Trong ví dụ nhỏ ngớ ngẩn của chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn bỏ qua Datum, vì vậy một loại phù hợp hơn sẽ chỉ là loại Unit - ().

mkValidator :: () -> Data -> Data -> ()

Đối với redeemer, trong ví dụ này, chúng tôi chỉ xử lý các số nguyên, vì vậy có lẽ sẽ hợp lý hơn khi sử dụng Số nguyên thay thế..

mkValidator :: () -> Integer -> Data -> ()

Đối với context, có một kiểu hay hơn nhiều được gọi là ScriptContext được tạo ra chính xác cho mục đích này.

mkValidator :: () -> Integer -> ScriptContext -> ()

Cuối cùng, chúng tôi đã đề cập rằng hơi bất thường khi sử dụng () làm kiểu trả về. Tự nhiên hơn nhiều sẽ được sử dụng Bool để chỉ ra xác thực thành công hay thất bại.

mkValidator :: () -> Integer -> ScriptContext -> Bool

Vì vậy, đây là một cách tốt hơn để viết mã xác nhận. Hai loại cuối cùng là SciprtContextBool, nhưng hai loại đầu tiên có thể khác nhau tùy thuộc vào tình huống.

Trong trường hợp này, bây giờ chúng ta hãy viết lại hàm cho phù hợp bằng cách sử dụng các kiểu mới này. Tham số r bây giờ không còn là kiểu Data nữa- nó là một kiểu Integer, vì vậy chúng ta có thể chỉ cần kiểm tra xem nó bằng 42 thay vì kiểm tra nó với một kiểu Data đã xây dựng .

Và, khi chúng ta trả về một kiểu Bool, chúng ta có thể biến hàm thành một biểu thức boolean.

{-# INLINABLE mkValidator #-}
mkValidator :: () -> Integer -> ScriptContext -> Bool
mkValidator _ r _ = r == 42

Điều này sẽ có cùng một vấn đề mà chúng tôi đã gặp trước đó, trong trường hợp có lỗi, chúng tôi sẽ không nhận được thông báo lỗi. Có một hàm Plutus hay được gọi là hàm traceIfFalse nó nhận StringBool sau đó trả về Bool. Nếu đầu tiên BoolTrue, thì kết quả sẽ là TrueString sẽ bỏ qua. Tuy nhiên nếu đầu tiên BoolFalse, thì kết quả là FalseString được ghi lại.

PlutusTx.Prelude.traceIfFalse
:: PlutusTx.Builtins.String -> Bool -> Bool

Đây chính xác là những gì chúng ta cần.

{-# INLINABLE mkValidator #-}
mkValidator :: () -> Integer -> ScriptContext -> Bool
mkValidator _ r _ = traceIfFalse "wrong redeemer" $ r == 42

Điều này sẽ chưa được biên dịch vì các phần khác của mã chưa được nhập chính xác. Chúng tôi cần phải điều chỉnh bảng của chúng tôi.

Đầu tiên, chúng tôi giới thiệu một kiểu dữ liệu giả mới, ở đây chúng tôi gọi là Typed, đơn giản dựa trên tên của tập lệnh. Đối với loại này, chúng tôi phải cung cấp một phiên bản của Scripts.ValidatorTypes.

Mục đích của trường hợp này là khai báo các loại cho datumredeemer.

data Typed
instance Scripts.ValidatorTypes Typed where
type instance DatumType Typed = ()
type instance RedeemerType Typed = Integer

Đây là Haskell khá nâng cao, được gọi là lập trình mức kiểu, nhưng cũng giống như Template Haskell mà chúng ta đã gặp, bạn không thực sự cần hiểu sâu về nó vì tất cả các script sẽ tuân theo cùng một khuôn mẫu.

Bây giờ chúng ta cần biên dịch trình xác nhận. Nơi trước đây chúng ta đã sử dụng mkValidatorScript,, bây giờ chúng ta sử dụng một cái gì đó được gọi là mkTypedValidator, lấy kiểu dữ liệu mới của chúng ta làm tham số và tạo ra một cái gì đó có kiểu TypedValidator.

typedValidator :: Scripts.TypedValidator Typed
typedValidator = Scripts.mkTypedValidator @Typed
$$(PlutusTx.compile [|| mkValidator ||])
$$(PlutusTx.compile [|| wrap ||])
where
wrap = Scripts.wrapValidator @() @Integer

Điều này tương tự với mã mkValidator, nhưng loại này chúng tôi cũng biên dịch một hàm wrapValidator nhận kiểu dữ liệu và redeemer.

Để điều này hoạt động, trước tiên, chúng ta cần thêm một import.

import qualified Ledger.Typed.Scripts as Scripts

Trong ví dụ này, nó đang được nhập đủ điều kiện và sử dụng tiền tố Scripts , nhưng điều này là tùy ý và bạn có thể chọn một số cách khác để tham chiếu đến mô-đun.

Chúng tôi thực hiện những thay đổi này, mã Haskell sẽ được biên dịch và bây giờ chúng tôi cần thay đổi bản soạn thảo Haskell Mẫu tạo ra hàm validator.

validator :: Validator
validator = Scripts.validatorScript typedValidator

Ở đây chúng tôi đã sử dụng hàm validatorScript để tạo trình xác thực không định kiểu từ phiên bản đã nhập của chúng tôi.

Tất nhiên, để có được hàm băm, chúng ta có thể sử dụng trình xác thực mà chúng ta có và biến nó thành một trình xác thực như ValidatorHash chúng ta đã làm trước đây, nhưng có một cách trực tiếp hơn, trông giống hệt nhau, nhưng trong trường hợp Scriptsnày là đến từ mô-đun Ledger.Typed.Scripts hơn là Ledger.Scripts. Phiên bản này lấy trực tiếp trình xác thực đã nhập.

valHash :: Ledger.ValidatorHash
valHash = Scripts.validatorHash typedValidator

Địa chỉ tập lệnh được tính như trước đây.

scrAddress :: Ledger.Address
scrAddress = scriptAddress validator

Trong ví dụ cực kỳ đơn giản này, nó có vẻ không đáng để nỗ lực, nhưng đối với các hợp đồng thực tế, làm như thế này sẽ tốt hơn nhiều.

Phần Mã off-chain gần như giống hệt nhau.

Có một thay đổi nhỏ đối với endpoint give. Mặc dù chúng tôi vẫn chưa xem xét chi tiết phần này của mã, nhưng có thể thực hiện các thay đổi sau.

let tx = mustPayToTheScript () $ ADA.lovelaceValueOf amount
ledgerTx <- submitTxConstraints inst tx

Hàm mustPayToOtherScript đã được thay thế bằng mustPayToTheScript. Đây là một script tiện lợi cho phép chúng ta truyền chỉ vào () vì chúng ta còn cần phải xây dựng một giá trị của kiểu Data. Chúng ta cũng không cần chuyển mã băm tập lệnh nữa.

Hành vi của mã này sẽ giống với hành vi trong ví dụ trước, vì vậy chúng tôi sẽ không xem qua nó trong sân chơi.

Bây giờ chúng tôi sẽ giải thích cách hoạt động thực sự của nó. Làm cách nào để Plutus chuyển đổi các kiểu dữ liệu tùy chỉnh này thành kiểu triển khai thực tế cấp thấp - kiểu Data .

Chúng ta có thể xem mã trong mô-đun PlutusTx.IsData.Class .

Ở đây chúng ta thấy rằng có một lớp kiểu khá đơn giản được định nghĩa được gọi là IsData.

Lớp này cung cấp hai chức năng

  • toData nhận một giá trị và chuyển đổi nó thành Data
  • fromData nhận một giá trị của kiểu Data cố gắng chuyển đổi nó thành một thể hiện của kiểu IsData. Điều này có thể không thành công vì không phải tất cả các giá trị của kiểu Data sẽ được chuyển đổi thành kiểu đích..

Hãy thử điều này trong REPL.

Prelude Week02.Typed> import PlutusTx
Prelude PlutusTx Week02.Typed> import PlutusTx.IsData.Class
Prelude PlutusTx PlutusTx.IsData.Class Week02.Typed> :i IsData

Chúng tôi biết điều đó () and Integer cả hai đều là trường hợp của IsData vì chúng đã hoạt động trong ví dụ của chúng tôi.

Hãy chuyển đổi Integer thành Data

Prelude PlutusTx PlutusTx.IsData.Class Week02.Typed> toData (42 :: Integer)
I 42

Chúng tôi thấy rằng điều này đã được chuyển đổi thành một phiên bản của kiểu Data bằng cách sử dụng hàm tạo I , mà chúng tôi đã thực hiện theo cách thủ công trước khi chúng tôi sử dụng xác thực.

Bây giờ hãy làm theo cách khác

Prelude PlutusTx PlutusTx.IsData.Class Week02.Typed> fromData (I 42) :: Maybe Integer
Just 42

Chúng tôi nhận được một Just 42 back - JustMaybe tạo khi MaybeNothing.

Và khi nó không thành công, khi nó không thể chuyển đổi sang loại đích, chúng ta sẽ lấy lại Nothing.

Prelude PlutusTx PlutusTx.IsData.Class Week02.Typed> fromData (List []) :: Maybe Integer
Nothing

Nếu chúng ta kiểm tra IsData. Chúng ta có thể thấy tất cả các kiểu mà mẫu này sẽ hoạt động cho tất cả các kiểu là IsData được xác định.

Prelude PlutusTx PlutusTx.IsData.Class Week02.Typed> :i IsData
type IsData :: * -> Constraint
class IsData a where
toData :: a -> Data
fromData :: Data -> Maybe a
{-# MINIMAL toData, fromData #-}
-- Defined in ‘PlutusTx.IsData.Class’
instance IsData a => IsData (Maybe a)
-- Defined in ‘plutus-tx-0.1.0.0:PlutusTx.IsData.Instances’
instance (IsData a, IsData b) => IsData (Either a b)
-- Defined in ‘plutus-tx-0.1.0.0:PlutusTx.IsData.Instances’
instance IsData Bool
-- Defined in ‘plutus-tx-0.1.0.0:PlutusTx.IsData.Instances’
instance (IsData a, IsData b, IsData c, IsData d) =>
IsData (a, b, c, d)
-- Defined in ‘plutus-tx-0.1.0.0:PlutusTx.IsData.Instances’
instance (IsData a, IsData b, IsData c) => IsData (a, b, c)
-- Defined in ‘plutus-tx-0.1.0.0:PlutusTx.IsData.Instances’
instance (IsData a, IsData b) => IsData (a, b)
-- Defined in ‘plutus-tx-0.1.0.0:PlutusTx.IsData.Instances’
instance IsData ()
-- Defined in ‘plutus-tx-0.1.0.0:PlutusTx.IsData.Instances’
instance IsData a => IsData [a]
-- Defined in ‘PlutusTx.IsData.Class’
instance IsData Integer -- Defined in ‘PlutusTx.IsData.Class’
instance (TypeError ...) => IsData Int
-- Defined in ‘PlutusTx.IsData.Class’
instance IsData Data -- Defined in ‘PlutusTx.IsData.Class’

Đây vẫn là một danh sách khá ngắn về các loại có thể. Chúng tôi muốn sử dụng nhiều loại hơn thế này cho dữ liệu và Redeemer của chúng tôi.

Để làm được điều này, thông thường chúng ta cần xác định một IsData thể hiện cho bất kỳ kiểu nào mà chúng ta muốn sử dụng. Điều này sẽ cho phép chúng tôi cho trình biên dịch biết cách thực hiện chuyển đổi qua lại. Tuy nhiên, điều này một lần nữa sẽ rất tẻ nhạt vì nó là một quá trình máy móc. Vì vậy, có một cơ chế trong Plutus thực hiện điều này cho chúng ta.

Ví dụ 5 - Các kiểu IsData tùy chỉnh#

Bây giờ chúng ta hãy nói về các kiểu dữ liệu tùy chỉnh. Hãy xác định một cái ngớ ngẩn và sử dụng nó trong hàm xác nhận của chúng tôi.

newtype MySillyRedeemer = MySillyRedeemer Integer
PlutusTx.unstableMakeIsData ''MySillyRedeemer
{-# INLINABLE mkValidator #-}
mkValidator :: () -> MySillyRedeemer -> ScriptContext -> Bool
mkValidator () (MySillyRedeemer r) _ = traceIfFalse "wrong redeemer" $ r == 42

Chú ý:

Ngoài ra còn có một phiên bản ổn định của hàm PlutusTx.unstableMakeIsData và phiên bản ổn định phải luôn được sử dụng trong mã sản xuất. Sự khác biệt giữa cả hai là, trong trường hợp yêu cầu Data nhiều hơn một hàm tạo, phiên bản không ổn định sẽ không đảm bảo, giữa các phiên bản Plutus, thứ tự của các hàm tạo sẽ được giữ nguyên.

Và chúng ta cần thay đổi một số trong boilerplate.

data Typed
instance Scripts.ValidatorTypes Typed where
...
type instance RedeemerType Typed = MySillyRedeemer
typedValidator :: Scripts.TypedValidator Typed
...
where
wrap = Scripts.wrapValidator @() @MySillyRedeemer

Chúng tôi cũng cần thay đổi một số mã off-chain trong endpoint grab .

Thay vì sử dụng I r, chúng tôi sẽ sử dụng toData (MySillyRedeemer r).

grab :: forall w s e. AsContractError e => Integer -> Contract w s e ()
grab r = do
utxos <- utxoAt scrAddress
let orefs = fst <$> Map.toList utxos
lookups = Constraints.unspentOutputs utxos <>
Constraints.otherScript validator
tx :: TxConstraints Void Void
tx = mconcat [mustSpendScriptOutput oref $ Redeemer $ PlutusTx.toData (MySillyRedeemer r) | oref <- orefs]
ledgerTx <- submitTxConstraintsWith @Void lookups tx
void $ awaitTxConfirmed $ txId ledgerTx
logInfo @String $ "collected gifts"

Nếu chúng ta cố gắng biên dịch mã ngay bây giờ, trên dòng lệnh hoặc trong sân chơi, chúng ta sẽ gặp lỗi vì Plutus không biết cách chuyển đổi qua lại giữa IsData and MySillyRedeemer.

Chúng tôi có thể viết một ví dụ của IsData cho MySillyRedeemer bằng tay. Nhưng, chúng ta không cần phải làm vậy.

Thay vào đó, chúng ta có thể sử dụng một chút phép thuật của Template Haskell.

PlutusTx.unstableMakeIsData ''MySillyRedeemer

Tại thời điểm biên dịch, trình biên dịch sẽ sử dụng Template Haskell để viết một IsData thể hiện cho chúng ta. Và bây giờ, nó sẽ biên dịch.

Hãy kiểm tra nó trong REPL.

Prelude PlutusTx PlutusTx.IsData.Class> :l src/Week02/IsData.hs
Ok, one module loaded.
Prelude PlutusTx PlutusTx.IsData.Class Week02.IsData> toData (MySillyRedeemer 42)
Constr 0 [I 42]

Nếu bạn thử mã này IsData.hs, trong sân chơi, bạn sẽ thấy rằng nó hoạt động theo cách giống như trước đây.

Tóm lược#

Chúng tôi đã thấy một vài ví dụ về trình xác nhận đơn giản.

Chúng tôi đã bắt đầu với một trình xác thực sẽ luôn thành công, hoàn toàn bỏ qua các lập luận của nó. Sau đó, chúng tôi xem xét một trình xác thực luôn không thành công, một lần nữa hoàn toàn bỏ qua các đối số của nó. Sau đó, chúng tôi xem xét một công cụ kiểm tra Redeemer của nó để kiểm tra một giá trị được xác định trước nhất định.

Sau đó, chúng tôi đã biến trình xác thực này thành một phiên bản đã nhập, phiên bản này sẽ được sử dụng trong thực tế. Đầu tiên, chúng tôi sử dụng các kiểu dữ liệu tích hợp và sau đó chúng tôi xem cách chúng tôi có thể sử dụng các kiểu dữ liệu tùy chỉnh.

Chúng tôi vẫn chưa xem xét các ví dụ trong đó dữ liệu hoặc Context được kiểm tra, điều này sẽ được yêu cầu để có các ví dụ thực tế hơn.

Chúng ta sẽ xem xét điều đó trong bài giảng tiếp theo.