Skip to main content

Get started with testnets

Để làm rõ hơn sự khác biệt giữa chức năng của mạng chính Cardano và chức năng của mạng thử nghiệm, chúng tôi đã chuyển nội dung cũ củadevelopers.cardano.org sangtestnets.cardano.org với sự ra mắt của cổng nhà phát triển này.

Mạng kiểm thử của Cardano

Cardano testnet là sân chơi của bạn khi thử nghiệm Cardano integration, xây dựng với transaction metadata, khám phá native tokens hoặc học cách vận hành pool (/docs/operate-a-stake-pool/).

Cardano testnet là một mạng độc lập, tách biệt với mạng chính Cardano nên nó cần token của chính nó: test ada (tAda).

Làm sao lấy được ada để kiểm thử?

Thử nghiệm ada không có giá trị gì. Với nó, bạn có thể thực hiện tất cả các thử nghiệm miễn phí một cách an toàn - đó là lý do tại sao bạn muốn phát triển trên testnet.

To get free test ada, you need to visit the Cardano testnet faucet.

Để nhận ada thử nghiệm miễn phí, bạn cần truy cập Cardano testnet faucet.

Làm sao tôi có được ví trên testnet?

Trình xem block nào tôi có thể sử dụng cho testnet?

Công cụ giám sát hiện có là gì?

Phiên bản cũ của developers.cardano.org được lưu ở đâu?

Cổng thông tin dành cho nhà phát triển bao gồm mọi thứ mà bạn có thể làm trên Cardano Mainnet ngày nay. Để minh họa sự khác biệt này, chúng tôi đã chuyển nội dung cũ củadevelopers.cardano.org sang testnets.cardano.org với sự ra mắt của cổng thông tin dành cho nhà phát triển này.

Máy ảo và các ngôn ngữ lập trình

Nếu bạn bỏ lỡ thông tin về các máy ảo như KEVM, IELE, và EVM hay ngôn ngữ lập trình như Plutus, MarloweGlow,, hãy truy cập testnets.cardano.org.

Hợp đồng thông minh

Để giúp bạn bắt kịp với chức năng Hợp đồng thông minh sắp có trên Cardano, chúng tôi đã chuẩn bị get started with smart contracts on Cardano.