Skip to main content

Bắt đầu với Blockfrost

Blockfrost cung cấp API để truy cập và xử lý thông tin được lưu trữ trên blockchain Cardano. Mức cơ bản là miễn phí và cho phép 50.000 yêu cầu mỗi ngày.

Đăng nhập

Đăng nhập vào Blockfrost với tài khoản GitHub của bạn, không cần đăng ký. Nhập tên dự án và chọn Cardano mainnet và Cardano testnet, phụ thuộc vào nhu cầu của bạn.

img

Lấy API của bạn

Sau khi nhấp vào Save Project ngay lập tức bạn sẽ nhận được API KEYlưu nó, bạn sẽ cần khóa này cho mọi yêu cầu.

img

Yêu cầu epoch gần nhất

Gửi yêu cầu đầu tiên của bạn để nhận dữ liệu về epoch mới nhất. Đừng quên thay 1234567890 bằng API KEY của bạn.

curl -H 'project_id: 1234567890' https://cardano-mainnet.blockfrost.io/api/v0/epochs/latest

Nếu bạn đã làm mọi thứ chính xác, bạn sẽ nhận được phản hồi ở định dạng JSON, tương tự như sau:

{
"epoch": 225,
"start_time": 1603403091,
"end_time": 1603835086,
"first_block_time": 1603403092,
"last_block_time": 1603835084,
"block_count": 21298,
"tx_count": 17856,
"output": "7849943934049314",
"fees": "4203312194",
"active_stake": "784953934049314"
}

Truy vấn dữ liệu của một nhóm cổ phần cụ thể

Hãy xem xét một ví dụ khác và truy vấn dữ liệu của một pool cụ thể. Bạn cần cung cấp Bech32 hoặc id của pool pool_id.

curl -H 'project_id: 1234567890' https://cardano-mainnet.blockfrost.io/api/v0/pools/c1cadab46b74defa9f79b59b617fe2a50bdbce6b367e472b6109a7bc

Bạn sẽ nhận được phản hồi ở định dạng JSON, tương tự như sau:

{
"vrf_key": "57c4d222e0f2f8083d7b63c8f7886f16fb7046621442bbd857f404b6f433c5e6",
"blocks_minted": 1675,
"live_stake": "33978569808898",
"live_size": 0.0014709194212545152,
"live_saturation": 0.5169025966078663,
"live_delegators": 395,
"active_stake": "37990508551252",
"active_size": 0.0016498675360681707,
"declared_pledge": "250010000000",
"live_pledge": "765352096766",
"margin_cost": 0.015,
"fixed_cost": "340000000",
"reward_account": "stake1u97pa0j0wtj5r3l6462z0xmlf5tg0dxpmss3y20almfnj5gc4tmrw",
"owners": [
"stake1uywma333mgeccv3aa2gvrkhz4qtz0cq9sszrnws8pv78gqqq6a65g",
"stake1u9dqkqmdtdcav5qd933xwvwxgamrsdkr0zsn63ca0v4lz5cm7tvq0",
"stake1u97pa0j0wtj5r3l6462z0xmlf5tg0dxpmss3y20almfnj5gc4tmrw"
],
"registration": [
"f6865b914988ed40998d2ff5453bd8af16976688065c9756d32c7a872064aaf8",
"0e08711da89ebbaefaf897f5633c7b7bc6c1c9037451431745fbaefbf1227ec7",
"9b85adfebc25f2cc7737039fb376043207e1ec7147b2800436138e7df58c70d4",
"1243db764e42a3ec89d815d96bcf7242bfd2837d54f3047f2b5abacd7e52345d"
],
"retirement": []
}

Truy vấn thông tin của một nội dung cụ thể

Hãy xem ví dụ cuối cùng này và truy vấn thông tin của một token gốc cụ thể trên Cardano. Bạn cần cung cấp cách nối chuỗi của của policy_id và hex-encoded asset_name.

curl -H 'project_id: 1234567890' https://cardano-mainnet.blockfrost.io/api/v0/assets/d894897411707efa755a76deb66d26dfd50593f2e70863e1661e98a07370616365636f696e73

Bạn sẽ nhận được phản hồi JSON:

{
"policy_id": "d894897411707efa755a76deb66d26dfd50593f2e70863e1661e98a0",
"asset_name": "7370616365636f696e73",
"fingerprint": "asset1pmmzqf2akudknt05ealtvcvsy7n6wnc9dd03mf",
"quantity": "50000000",
"initial_mint_tx_hash": "3cce12c77b9d11d70575320c4f2834b26debb065308fbe43954018fbeb90010d",
"onchain_metadata": null,
"metadata": null
}

Tài liệu và Blockfrost

Blockfrost có một API mạnh mẽ mà bạn có thể làm được nhiều việc. Truy cập docs.blockfrost.io để xem tài liệu API hoàn chỉnh.