Skip to main content

Build notes

Các mã nhị phân Cardano 1.35.3 được xây dựng qua Ubuntu 20.04 (glibc-2.31)

Chứa các tệp cấu hình mạng và alonzo genesis cho mainnet và testnet.

Yêu cầu libsodium và secp256k1

Điều kiện tiên quyết cho Ubuntu

sudo apt install automake build-essential pkg-config libffi-dev libgmp-dev libssl-dev libtinfo-dev libsystemd-dev zlib1g-dev make g++ tmux git jq wget libncursesw5 libtool autoconf liblmdb-dev -y

Hướng dẫn cài đặt libsodium

Tạo một thư mục làm việc cho các bản dựng của bạn:

mkdir -p ~/src

cd ~/src

Tải xuống và cài đặt libsodium:

git clone https://github.com/input-output-hk/libsodium

cd libsodium

git checkout 66f017f1

./autogen.sh

./configure

make

sudo make install

Thêm phần sau vào tệp .bashrc của bạn và nguồn nó:

echo "export LD_LIBRARY_PATH="$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib"" >> ~/.bashrc

echo "export PKG_CONFIG_PATH="$PKG_CONFIG_PATH:/usr/local/lib/pkgconfig"" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

Hướng dẫn cài đặt secp256k1

Tạo một thư mục làm việc nếu bạn chưa có

mkdir -p ~/src

cd ~/src

Tải xuống và cài đặt secp256k1

git clone https://github.com/bitcoin-core/secp256k1.git

cd secp256k1

git reset --hard $SECP256K1_REF

./autogen.sh

./configure --enable-module-schnorrsig --enable-experimental

make

sudo make install

Đối với những người chạy cardano-node như một dịch vụ systemd, hãy chạy như sau:

sudo ldconfig

Điều này đảm bảo hệ thống nhận thức được libsodium và secp256k1 (không chỉ ở cấp độ người dùng).


PS: nếu chạy cardano-node báo lỗi libssl.so.1.1 và libcrypto.so.1.1 thi copy thêm 2 thư viện này

sudo cp /snap/core20/1597/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libssl.so.1.1 /usr/local/lib

sudo cp /snap/core20/1597/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libcrypto.so.1.1 /usr/local/lib