Skip to main content

Cài đặt Node cho Cardano trên mạng Testnet

Xây dựng Node cho Cardano trên mạng Testnet với hệ điều hành Ubuntu 20.04

Tài nguyên

Cấu hình máy tính tốt: Máy tính cài phần mềm 32 GB ram Hơn 100 GB dung lượng ổ cứng Với hệ điều hành Ubuntu 20.04 Cài đặt Máy chủ Ubuntu (Linux)

Cài đặt Cardano Node#

Tạo nơi lưu trữ các tập tin liên quan đến Cardano.

sudo whoami
sudo mkdir ~/cardano
cd ~/cardano

Tải xuống và giải nén tệp nhị phân được biên dịch trước cho Cardano Node. Sau đây là kể từ tháng 3 năm 2022. Truy cập để tải phiên bản mới nhất.

sudo wget https://hydra.iohk.io/build/13065769/download/1/cardano-node-1.34.1-linux.tar.gz
sudo tar zxvf cardano-node-1.34.1-linux.tar.gz

Ngoài ra, bạn có thể dành cả ngày để xây dựng các tệp nhị phân từ nguồn. Bạn sẽ mất rất nhiều thời gian, bạn sẽ nản lòng sau hai giờ đầu tiên và muốn bỏ nó. Việc sử dụng các mã nhị phân ở trên (được xây dựng bởi IOHK, nhóm đứng sau Cardano) chỉ mất vài giây, ít tham gia hơn và chính xác là những gì bạn nhận được nếu bạn tự xây dựng chúng. Đây là hướng dẫn bạn tự xây dựng các file nhị phân

Sao chép hai mã nhị phân chính vào local/bin.

sudo mkdir -p ~/.local/bin
sudo cp ./cardano-cli ~/.local/bin/
sudo cp ./cardano-node ~/.local/bin/
cd ~/.local/bin
sudo chmod 700 cardano-cli
sudo chmod 700 cardano-node

Cấp quyền cho user

sudo chown -R hada_gcp /opt/cardano

Thêm local/bin đó vào đường dẫn của shell của bạn.

export PATH="$HOME/.local/bin/:$PATH"

Nối dòng trên vào ~/.bashrc của bạn.

Ví dụ:

echo export PATH=~/.local/bin:$PATH >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
echo $PATH

Kiểm tra phiên bản cardano

cardano-cli --version
cardano-node --version

Tải xuống blockchain#

Tạo một nơi để đặt testnet blockchain.

sudo mkdir ~/cardano
sudo mkdir ~/cardano/testnet
cd ~/cardano/testnet
sudo mkdir testnet-db

Tải xuống tệp cấu hình testnet từ IOHK.

sudo curl -O -J https://hydra.iohk.io/build/7654130/download/1/testnet-topology.json
sudo curl -O -J https://hydra.iohk.io/build/7654130/download/1/testnet-shelley-genesis.json
sudo curl -O -J https://hydra.iohk.io/build/7654130/download/1/testnet-config.json
sudo curl -O -J https://hydra.iohk.io/build/7654130/download/1/testnet-byron-genesis.json
sudo curl -O -J https://hydra.iohk.io/build/7654130/download/1/testnet-alonzo-genesis.json

Đặt một số biến môi trường.

echo export CARDANO_NODE_SOCKET_PATH="$HOME/cardano/testnet-db/node0.socket" >> $HOME/.bashrc
$HOME/.bashrc

Kết nối với testnet và tải xuống blockchain. Quá trình này có thể mất vài giờ.

cardano-node run \
--topology ~/cardano/testnet/testnet-topology.json \
--database-path ~/cardano/testnet-db \
--socket-path ~/cardano/testnet-db/node.socket \
--host-addr 127.0.0.1 \
--port 3001 \
--config ~/cardano/testnet/testnet-config.json

Kiểm tra xem liệu nút của bạn đã được đồng bộ hóa chưa. Mở cửa sổ shell thứ hai

cardano-cli query tip --testnet-magic 1097911063

Cài đặt Ví Cardano#

Mở cửa sổ shell thứ hai (sử dụng Alt + F2). Chúng tôi sẽ để nút chạy trong trình bao khác (chuyển trở lại nó bằng cách sử dụng Alt + F1). Ngoài ra, kết nối bằng Putty hoặc ứng dụng SSH yêu thích của bạn.

Tải xuống tệp nhị phân được biên dịch trước cho Ví Cardano và đặt nó ở local/bin. Sau đây là kể từ tháng 12 năm 2021. Truy cập https://developers.cardano.org/docs/get-started/installing-cardano-wallet/ để tải phiên bản mới nhất.

sudo mkdir ~/cardano/wallet
cd ~/cardano/wallet
wget https://hydra.iohk.io/build/8600272/download/1/cardano-wallet-v2021-11-11-linux64.tar.gz
tar zxvf cardano-wallet-v2021-11-11-linux64.tar.gz
cd cardano-wallet-v2021-11-11-linux64/
sudo cp cardano-wallet ~/.local/bin/

Chạy Ví Cardano như một máy chủ API.

cardano-wallet serve \
--port 8090 \
--database ~/cardano/testnet-db \
--node-socket $CARDANO_NODE_SOCKET_PATH \
--testnet ~/cardano/testnet/testnet-byron-genesis.json

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn sử dụng ví cardano. https://input-output-hk.github.io/cardano-wallet/user-guide/cli