Skip to main content

Cài đặt Node cho Cardano trên mạng Testnet

Xây dựng Node cho Cardano trên mạng Testnet với hệ điều hành Ubuntu 20.04

Tài nguyên

Cấu hình máy tính tốt: Máy tính cài phần mềm 32 GB ram Hơn 100 GB dung lượng ổ cứng Với hệ điều hành Ubuntu 20.04 Cài đặt Máy chủ Ubuntu (Linux)

Cài đặt Cardano Node#

Tạo nơi lưu trữ các tập tin liên quan đến Cardano.

sudo whoami
sudo mkdir ~/cardano

Tải xuống và giải nén tệp nhị phân được biên dịch trước cho Cardano Node. Sau đây là kể từ tháng 3 năm 2023. Truy cập để tải phiên bản mới nhất.

Tạo thư mục và chép hai mã nhị phân chính vào ~/.local/bin.

sudo mkdir -p ~/.local/bin
cd ~/.local/bin
sudo wget https://s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/update-cardano-mainnet.iohk.io/cardano-node-releases/cardano-node-1.35.6-linux.tar.gz
sudo tar zxvf cardano-node-1.35.6-linux.tar.gz
sudo chmod 700 cardano-cli
sudo chmod 700 cardano-node

Ngoài ra, bạn có thể dành cả ngày để xây dựng các tệp nhị phân từ nguồn. Bạn sẽ mất rất nhiều thời gian, bạn sẽ nản lòng sau hai giờ đầu tiên và muốn bỏ nó. Việc sử dụng các mã nhị phân ở trên (được xây dựng bởi IOHK, nhóm đứng sau Cardano) chỉ mất vài giây, ít tham gia hơn và chính xác là những gì bạn nhận được nếu bạn tự xây dựng chúng. Đây là hướng dẫn bạn tự xây dựng các file nhị phân

Bạn có thế download cardano-addresses để khôi phục ví từ các cụm từ ghi nhớ

#cardano-addresses
cd ~/.local/bin
sudo wget https://github.com/input-output-hk/cardano-addresses/releases/download/3.12.0/cardano-addresses-3.12.0-linux64.tar.gz
sudo tar zxvf cardano-addresses-3.12.0-linux64.tar.gz
sudo cp ~/.local/bin/bin/cardano-address ~/.local/bin/
sudo chmod 700 cardano-address

Thêm local/bin đó vào đường dẫn của shell của bạn.

export PATH="$HOME/.local/bin/:$PATH"

Nối dòng trên vào ~/.bashrc của bạn.

Ví dụ:

echo export PATH=~/.local/bin:$PATH >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
echo $PATH

Kiểm tra phiên bản cardano

sudo chown -R nvhieu ~/.local
cardano-cli --version
cardano-node --version

Tải xuống blockchain#

Tạo một nơi để đặt testnet blockchain.

sudo mkdir ~/cardano/preprod
cd ~/cardano/preprod
sudo mkdir db
sudo chown -R nvhieu ~/cardano

Tải xuống tệp cấu hình testnet từ IOHK.

#preprod-testnet
cd ~/cardano/preprod
wget https://book.world.dev.cardano.org/environments/preprod/config.json
wget https://book.world.dev.cardano.org/environments/preprod/db-sync-config.json
wget https://book.world.dev.cardano.org/environments/preprod/submit-api-config.json
wget https://book.world.dev.cardano.org/environments/preprod/topology.json
wget https://book.world.dev.cardano.org/environments/preprod/byron-genesis.json
wget https://book.world.dev.cardano.org/environments/preprod/shelley-genesis.json
wget https://book.world.dev.cardano.org/environments/preprod/alonzo-genesis.json

Đặt một số biến môi trường.

echo export CARDANO_NODE_SOCKET_PATH="$HOME/cardano/preprod/node.socket" >> $HOME/.bashrc
source ~/.bashrc
echo $CARDANO_NODE_SOCKET_PATH

Cấp quyền cho user

sudo chown -R nvhieu ~/cardano

Kết nối với testnet và tải xuống blockchain. Quá trình này có thể mất vài giờ.

tạo file cnode.sh trong thư mục ~/cardano/preprod với nội dung sau:

sudo nano cnode.sh
cardano-node run \
--topology ~/cardano/preprod/topology.json \
--database-path ~/cardano/preprod/db \
--socket-path "${CARDANO_NODE_SOCKET_PATH}" \
--host-addr 0.0.0.0 \
--port 3001 \
--config ~/cardano/preprod/config.json

và đặt mode cho file cnode.sh

sudo chmod 777 cnode.sh

dùng lệnh tmux để mở cử sổ mới và chạy lệnh

~/cardano/preprod
./cnode.sh

Kiểm tra xem liệu nút của bạn đã được đồng bộ hóa chưa. Mở cửa sổ shell thứ hai

cardano-cli query tip --testnet-magic 1