Skip to main content

Hướng nghiệp sinh viên Công nghệ thông tin, trường đại học GTVT

Ngày 25 tháng 9 năm 2023, Khoa Công nghệ thông tin Đại Học Giao thông Vận tải tổ chức công tác tổng kết năm học 2022-2023 và định hướng hoạt động năm học mới 2023-2024. Cardano2vn và UBA có bài chia sẻ định hướng nghề nghiệp cho các em với Blockchain và AI sẽ là trụ cột phát triển trong tương lai.

Tại buổi chia sẻ Ông Đỗ Ngọc Minh chia sẻ bước phát triển tiếp theo của CNTT là một trong các nhóm công nghệ chính của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với đại diện là các công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing), dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligent - AI) , Internet vạn vật (IOT), và chuỗi khối (Blockchain)... Ông nhấn mạnh trụ cột là Blockchain và AI

Toàn văn bài chia sẻ của ông Đỗ Ngọc Minh tại đại học Giao Thông Vận Tải

Một số hình ảnh tại buổi chia sẻ


👉Cardano2vn - Mang Cardano về Việt Nam Website: https://cardano2vn.io/

👉Trao đổi về ngôn ngữ lập trình Smartcontract - Plutus, Marlove trên Cardano Telegram: https://t.me/cardano2vn

👉Video bài giảng về lập trình trên Cardano Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJTdAQPGJntJet5v-nk9ebA