Skip to main content

Cấu hình kết nối các nodes

Tại sao lại có hướng dẫn này?

Trong khi tự build và cấu hình Block Producer(BP) và Relay (RL) người sử dụng cần thông qua rất nhiều bước đơn lẻ, rời rạc. Công cụ cntools giúp cho công việc trên đơn giản hơn.

caution

Hướng dẫn này giả định bạn đã cài đặt được Cardano node thành công, nếu bạn cần hỗ trợ có thể tham khảo tại đây Trong hướng dẫn này chúng tôi sử dụng BP node và RL node có các địa chỉ IP sau:

BP node IP: 194.233.74.202

RL node IP: 38.242.253.232

Thiết lập port hoạt động cho Cardano node

Port hoạt động của Cardano node được xác định bởi tham số CNODE_PORT trong file /opt/cardano/cnode/scripts để sửa bạn có thể dùng trình edit nano

>_ Terminal
nano /opt/cardano/cnode/scripts/env

Sửa tham số CNODE_PORT về giá trị mong muốn, trên hình là port 6000 (port mặc định).

CNODE_PORT=6000 

Lưu lại file bằng tổ hợp phím Ctrl+x

caution

Cần thiết lập việc chạy Cardano node thành một service, mỗi lần khởi động lại hệ điều hành sẽ tự chạy bằng các lệnh sau:

/opt/cardano/cnode/scripts/deploy-as-systemd.sh

sudo systemctl restart cnode

Dữ liệu dần dần được đồng bộ- việc đồng bộ có thể cần nhiều thời gian, bạn có thể cân nhắc việc copy dữ liệu từ một node khác sẽ giúp tiết kiệm thời gian hơn

Khi dịch vụ đã chạy, bạn có thể giám sát bằng lệnh

./gLiveView.sh

Cấu hình kết nối

Trên BP node

Bạn cần chỉnh sửa file topology.json để thông báo rằng BP node sẽ kết nối đến những node nào

>_ Terminal
cd $CNODE_HOME/files
nano topology.json

Chỉnh sửa lại các file như sau

{
"Producers": [
{"addr": "38.242.253.232", "port": 6123,"valency": 1}
]
}

Chọn Ctrl+x và chọn y để lưu file, nếu bạn có nhiều hơn 1 Relay thì file cấu hình sẽ giống như sau

{
"Producers": [
{"addr": "38.242.253.232","port": 6123,"valency": 1 },
{"addr": "38.242.253.233","port": 6123,"valency": 1 }
]
}

Bạn cần chỉnh lại firewall để cho phép BP node kết nối được với RL nodes

sudo ufw allow proto tcp from 38.242.253.232 to any port 6123
sudo ufw status

Trên RL node

Bạn cần chỉnh sửa file topologyUpdater script, cụ thể

cd $CNODE_HOME/scripts
nano topologyUpdater.sh

Đưa địa chỉ IP của BP node vào cột CUSTOM_PEERS cùng với Port mà BP node chạy trên đó

CUSTOM_PEERS="194.233.74.202:6123" 

Bạn có thể thêm vào các địa chỉ IP của các node đáng tin cậy, khi đó file sẽ như sau

CUSTOM_PEERS="194.233.74.202:6123|relay2.cardano2vn.io:3001|relay3.cardano2vn.io:3000" 
caution

relay2.cardano2vn.io:3001|relay3.cardano2vn.io:3000 là các thông tin giả định KHÔNG CÓ THỰC được lấy ra làm ví dụ để bạn hiểu hơn về cách viết file cấu hình

Tiếp theo bạn cần mở firewall để RL node có thể gia tiếp được với các node trên. Mặc định Rule sau của filewall sẽ cho phép các node giao tiếp với RL node thông qua cổng 6123

sudo ufw allow proto tcp from any to any port 6123

Kiểm tra lại hoạt động của RL node bằng lệnh

cd $CNODE_HOME/scripts
sudo systemctl restart cnode
sudo systemctl status cnode
./gLiveView.sh

Nếu Bạn cấu hình đúng, trong gLiveView sẽ hiển thị kết nối giữa BP và RL