Skip to main content

Bắt đầu với cardanocli-js

cardanocli-js wraps the cardano-cli in JavaScript and makes it possible to interact with the cli-commands much faster and more efficient.

Yêu cầu trước#

  • cardano-node >= 1.26.1
  • node.js >= 12.19.0

Cài đặt#

NPM#

npm install cardanocli-js

Lấy mã nguồn và cài đặt#

git clone https://github.com/Berry-Pool/cardanocli-js.git
cd cardanocli-js
npm install

Bắt đầu#

const CardanocliJs = require("cardanocli-js");
const shelleyGenesisPath = "/home/ada/mainnet-shelley-genesis.json";
const cardanocliJs = new CardanocliJs({ shelleyGenesisPath });
const createWallet = (account) => {
cardanocliJs.addressKeyGen(account);
cardanocliJs.stakeAddressKeyGen(account);
cardanocliJs.stakeAddressBuild(account);
cardanocliJs.addressBuild(account);
return cardanocliJs.wallet(account);
};
const createPool = (name) => {
cardanocliJs.nodeKeyGenKES(name);
cardanocliJs.nodeKeyGen(name);
cardanocliJs.nodeIssueOpCert(name);
cardanocliJs.nodeKeyGenVRF(name);
return cardanocliJs.pool(name);
};
const wallet = createWallet("Ada");
const pool = createPool("Berry");
console.log(wallet.paymentAddr);
console.log(pool.vrf.vkey);

Đối với testnet#

Đây là phiên bản làm việc

const CardanocliJs = require("cardanocli-js");
const shelleyGenesisPath = "../..//tconfig/testnet-shelley-genesis.json";
const options={}
options.shelleyGenesisPath = shelleyGenesisPath
options.network = "testnet-magic 1097911063"
const cardanocliJs = new CardanocliJs(options);
const createWallet = (account) => {
try{
paymentKeys = cardanocliJs.addressKeyGen(account);
stakeKeys = cardanocliJs.stakeAddressKeyGen(account);
stakeAddr = cardanocliJs.stakeAddressBuild(account);
paymentAddr = cardanocliJs.addressBuild(account,{
"paymentVkey": paymentKeys.vkey,
"stakeVkey": stakeKeys.vkey
});
return cardanocliJs.wallet(account);
}
catch(err){
console.log(err)
}
};
const createPool = (name) => {
cardanocliJs.nodeKeyGenKES(name);
cardanocliJs.nodeKeyGen(name);
cardanocliJs.nodeIssueOpCert(name);
cardanocliJs.nodeKeyGenVRF(name);
return cardanocliJs.pool(name);
};
const wallet = createWallet("Ada");
const pool = createPool("Berry");
console.log(wallet.paymentAddr);
console.log(pool.vrf.vkey);

Vào site cardanocli-js để xem tài liệu API đầy đủ.