Skip to main content

Cài đặt cardano-node và cardano-cli từ mã ngồn

Tổng quat#

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách biên dịch và cài đặt cardano-nodecardano-cli vào hệ điều hành bạn chọn, trực tiếp từ mã nguồn. Nó sẽ cho phép bạn tương tác với chuỗi khối Cardano , bao gồm nhưng không giới hạn ở việc giao dịch gửi/nhận , tạo NFT , đăng giao dịch siêu dữ liệu vào blockchain, minting/burning native tokens , tạo nhóm cổ phần pool, thực hiện hợp đồng thông minh smart contracts , v.v. !

note

Nếu bạn muốn tránh tự biên dịch các tệp nhị phân, bạn có thể tải xuống các phiên bản mới nhất của cardano-nodecardano-cli từ các liên kết bên dưới.

There are newer binaries available:

Các thành phần có thể được xây dựng và chạy trên Windows và MacOS , nhưng chúng tôi khuyên các nhà điều hành nhóm cổ phần sử dụng Linux trong quá trình sản xuất để tận dụng các lợi thế về hiệu suất liên quan.

Điều kiện tiên quyết#

Để thiết lập các thành phần, bạn sẽ cần:

 • Windows, MacOS, hoặc Linux cho hệ điều hành của bạn
 • Bộ xử lý intel hoặc AMD x86 với hai lõi trở lên, ở tốc độ 1,6 GHz hoặc nhanh hơn ((2 GHz hoặc nhanh hơn đối với nhóm cổ phần hoặc relay)
 • 12GB RAM và ít nhất 30GB dung lượng đĩa trống
note

Nếu có ý định kết nối với phiên bản mainnet, các yêu cầu về RAM và dung lượng lưu trữ sẽ tăng lên ngoài giới hạn cơ bản ở trên.

Chọn nền tảng của bạn#

Linux#

Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quá trình tải xuống, biên dịch và cài đặt cardano-nodecardano-cli đưa vào hệ điều hành dựa trên Linux-based.

Installing Operating System dependencies#

Để tải xuống mã nguồn và xây dựng nó, bạn cần có các gói và công cụ sau trên hệ thống Linux của mình:

 • the version control system git,
 • the gcc C-compiler,
 • C++ support for gcc,
 • developer libraries for the arbitrary precision library gmp,
 • developer libraries for the compression library zlib,
 • developer libraries for systemd,
 • developer libraries for ncurses,
 • ncurses compatibility libraries,
 • the Haskell build tool cabal,
 • the GHC Haskell compiler (version 8.10.7 or above).

Trong Redhat, Fedora, và Centos:

sudo yum update -y
sudo yum install git gcc gcc-c++ tmux gmp-devel make tar xz wget zlib-devel libtool autoconf jq -y
sudo yum install systemd-devel ncurses-devel ncurses-compat-libs -y

Đối với Debian / Ubuntu, hãy sử dụng phần sau để thay thế:

sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y
sudo apt-get install automake build-essential pkg-config libffi-dev libgmp-dev libssl-dev libtinfo-dev libsystemd-dev zlib1g-dev make g++ tmux git jq wget libncursesw5 libtool autoconf -y

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Linux khác, bạn sẽ cần sử dụng trình quản lý gói phù hợp cho nền tảng của mình thay vì yum hoặc apt-get và tên của các gói bạn cần cài đặt có thể khác nhau.

Cài đặt GHC và Cabal#

Cách nhanh nhất để cài đặt GHC (Glasgow Haskell Compiler) và Cabal (Kiến trúc chung cho các ứng dụng và thư viện xây dựng) là sử dụng ghcup.

Sử dụng lệnh sau để cài đặ ghcup

curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://get-ghcup.haskell.org | sh

Vui lòng làm theo hướng dẫn và cung cấp thông tin đầu vào cần thiết cho trình cài đặt.

Do you want ghcup to automatically add the required PATH variable to "/home/ubuntu/.bashrc"? - (P or enter)

Do you want to install haskell-language-server (HLS)? - (N or enter)

Do you want to install stack? - (N or enter)

Press ENTER to proceed or ctrl-c to abort. (enter)

Sau khi hoàn tất, bạn nên có ghccabal cài đặt vào hệ điều hành của mình.

note

ghcup sẽ cố gắng phát hiện shell của bạn và yêu cầu bạn thêm nó vào các biến môi trường. Vui lòng khởi động lại shell/terminal của bạn sau khi cài đặt ghcup

You can check if ghcup has been installed correctly by typing ghcup --version into the terminal. You should see something similar to the following: Bạn có thể kiểm tra xem ghcup đã được cài đặt chính xác chưa bằng cách nhập ghcup --version terminal. Bạn sẽ thấy một cái gì đó tương tự như sau:

The GHCup Haskell installer, version v0.1.17.4

ghcup sẽ cài đặt phiên bản ổn định mới nhất của ghc. Tuy nhiên, tại thời điểm viết bài này, Input-Output khuyên bạn nên sử dụng ghc 8.10.7. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng ghcup để cài đặt và chuyển sang phiên bản yêu cầu.

ghcup install ghc 8.10.7
ghcup set ghc 8.10.7

ghcup sẽ cài đặt phiên bản ổn định mới nhất của cabal. Tuy nhiên, tại thời điểm viết bài này, Input-Output khuyên bạn nên sử dụng cabal 3.6.2.0. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng ghcupđể cài đặt và chuyển sang phiên bản yêu cầu.

ghcup install cabal 3.6.2.0
ghcup set cabal 3.6.2.0

Cuối cùng, chúng tôi kiểm tra xem chúng tôi đã cài đặt đúng ghccabal các phiên bản chưa.

Kiểm tra ghcphiên bản:

ghc --version

Bạn sẽ thấy một cái gì đó như thế này:

The Glorious Glasgow Haskell Compilation System, version 8.10.7

kiểm tra phiên bản cabal:

cabal --version

Bạn sẽ thấy một cái gì đó như thế này:

cabal-install version 3.6.2.0
compiled using version 3.6.2.0 of the Cabal library

:::Quan trọng Vui lòng xác nhận rằng các phiên bản bạn đã cài đặt khớp với các phiên bản được đề xuất ở trên. Nếu không, hãy kiểm tra xem bạn có bỏ sót bất kỳ bước nào trước đó không. :::

Tải xuống & Biên dịch#

Hãy tạo một thư mục làm việc để lưu trữ mã nguồn và các bản dựng cho các thành phần.

mkdir -p $HOME/cardano-src
cd $HOME/cardano-src

Tiếp theo, chúng tôi sẽ tải xuống, biên dịch và cài đặt libsodium.

git clone https://github.com/input-output-hk/libsodium
cd libsodium
git checkout 66f017f1
./autogen.sh
./configure
make
sudo make install

Sau đó, chúng tôi sẽ thêm các biến môi trường sau vào shell của bạn. như: $HOME/.zshrc hoặc $HOME/.bashrc tùy thuộc vào ứng dụng shell nào bạn đang sử dụng. Thêm phần sau vào cuối tệp cấu profile/config shell của bạn để trình biên dịch có thể biết được rằng nó đã libsodium được cài đặt trên hệ thống của bạn.

export LD_LIBRARY_PATH="/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH"
export PKG_CONFIG_PATH="/usr/local/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH"

Sau khi được lưu, chúng tôi sẽ tải lại hồ sơ shell của bạn để sử dụng các biến mới. Chúng tôi có thể làm điều đó bằng cách gõ source $HOME/.bashrc hoặc source $HOME/.zshrc (tùy thuộc vào ứng dụng shell mà bạn sử dụng ).

Bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng để tải xuống, biên dịch và cài đặt cardano-nodecardano-cli. Nhưng trước tiên, chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta đã quay lại thư mục gốc của thư mục làm việc:

cd $HOME/cardano-src

Tải xuống cardano-node từ kho lưu trữ:

git clone https://github.com/input-output-hk/cardano-node.git
cd cardano-node
git fetch --all --recurse-submodules --tags

Chuyển kho lưu trữ sang cam kết được gắn thẻ mới nhất:

git checkout $(curl -s https://api.github.com/repos/input-output-hk/cardano-node/releases/latest | jq -r .tag_name)
important

Nếu nâng cấp một nút hiện có, hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc các release notes on GitHub để biết bất kỳ thay đổi nào.

Định cấu hình các tùy chọn build#

Chúng tôi sử dụng rõ ràng ghc phiên bản mà chúng tôi đã cài đặt trước đó. Điều này tránh để mặc định phiên bản hệ thống ghc có thể mới hơn hoặc cũ hơn phiên bản bạn đã cài đặt.

cabal configure --with-compiler=ghc-8.10.7

Nếu bạn đang chạy nền tảng không phải x86/x64 (ví dụ: ARM), vui lòng cài đặt và định cấu hình LLVM với:

sudo apt install llvm-9
sudo apt install clang-9 libnuma-dev
sudo ln -s /usr/bin/llvm-config-9 /usr/bin/llvm-config
sudo ln -s /usr/bin/opt-9 /usr/bin/opt
sudo ln -s /usr/bin/llc-9 /usr/bin/llc
sudo ln -s /usr/bin/clang-9 /usr/bin/clang

Building và cài đặt node#

Bây giờ chúng ta có thể xây dựng Haskell-based cardano-node để tạo ra các tệp nhị phân thực thi.

cabal build cardano-node cardano-cli

Copy node và CLI mới được tạo vào thư mục $HOME/.local/bin:

mkdir -p $HOME/.local/bin
cp -p "$(./scripts/bin-path.sh cardano-node)" $HOME/.local/bin/
cp -p "$(./scripts/bin-path.sh cardano-cli)" $HOME/.local/bin/

Chúng ta phải thêm dòng này bên dưới hồ sơ shell của chúng ta để shell / terminal có thể nhận ra đó cardano-nodecardano-cli là các lệnh toàn cục. ( $HOME/.zshrc hoặc $HOME/.bashrc tùy thuộc vào ứng dụng shell bạn sử dụng )

export PATH="$HOME/.local/bin/:$PATH"

Sau khi được lưu, hãy tải lại hồ sơ shell của bạn bằng cách nhập source $HOME/.zshrc hoặc source $HOME/.bashrc ( tùy thuộc vào ứng dụng shell mà bạn sử dụng ).

Kiểm tra phiên bản đã được cài đặt:

cardano-cli --version
cardano-node --version

Xin chúc mừng, bạn đã cài đặt thành công các thành phần Cardano vào hệ thống Linux của mình!🎉🎉🎉

Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về cách run cardano-node.

Hệ điều hành Mac#

In this section, we will walk you through the process of downloading, compiling, and installing cardano-node and cardano-cli into your MacOS-based operating system. Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quá trình tải xuống, biên dịch, cài đặt cardano-nodecardano-cli trên hệ điều hành MacOS của bạn .

Cài đặt các phần phụ thuộc hệ điều hành#

Để tải xuống mã nguồn và xây dựng nó, bạn cần có các gói và công cụ sau trên hệ thống MacOS của mình:

 • Xcode - TIDE phát triển của Apple và SDK / Công cụ
 • Xcode Command Line Tools, bạn có thể cài đặt nó bằng cách nhập xcode-select --install vào terminal.
 • Homebrew - Trình quản lý gói bị thiếu cho MacOS (hoặc Linux)

Cài đặt gói Homebrew#

Để biên dịch đúng cách cardano-node và cardano-cli các thành phần, chúng ta sẽ cần cài đặt một số thư viện thông qua brew:

brew install jq
brew install libtool
brew install autoconf
brew install automake
brew install pkg-config

Bạn sẽ cần cài đặt llvm trong trường hợp bạn đang sử dụng M1#

brew install llvm

Cài đặt GHC và Cabal#

Cách nhanh nhất để cài đặt GHC (Glassglow Haskell Compiler) và Cabal (Kiến trúc chung cho các ứng dụng và thư viện xây dựng) là sử dụng ghcup.

Sử dụng lệnh sau để cài đặt ghcup

curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://get-ghcup.haskell.org | sh

Vui lòng làm theo hướng dẫn và cung cấp thông tin đầu vào cần thiết cho trình cài đặt.

Do you want ghcup to automatically add the required PATH variable to "/home/ubuntu/.bashrc"? - (P or enter)

Do you want to install haskell-language-server (HLS)? - (N or enter)

Do you want to install stack? - (N or enter)

Press ENTER to proceed or ctrl-c to abort. (enter)

Sau khi hoàn tất, bạn nên có ghccabal cài đặt vào hệ thống của mình.

note

ghcup sẽ cố gắng phát hiện shell của bạn và sẽ yêu cầu bạn thêm nó vào các biến môi trường. Vui lòng khởi động lại shell / terminal của bạn sau khi cài đặt ghcup

Bạn có thể kiểm tra xem ghcup đã được cài đặt đúng cách chưa bằng cách nhập ghcup --version vào terminal. Bạn sẽ thấy một cái gì đó tương tự như sau:

The GHCup Haskell installer, version v0.1.17.4

ghcup wsẽ cài đặt phiên bản ổn định mới nhất của ghc. Tuy nhiên, tại thời điểm viết bài này, Input-Output khuyên bạn nên sử dụng ghc 8.10.7. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng ghcup để cài đặt và chuyển sang phiên bản yêu cầu.

ghcup install ghc 8.10.7
ghcup set ghc 8.10.7

ghcup sẽ cài đặt phiên bản ổn định mới nhất của cabal. Tuy nhiên, tại thời điểm viết bài này, Input-Output khuyên bạn nên sử dụng cabal 3.6.2.0. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng ghcup để cài đặt và chuyển sang phiên bản yêu cầu.

ghcup install cabal 3.6.2.0
ghcup set cabal 3.6.2.0

Cuối cùng, chúng tôi kiểm tra xem chúng tôi đã cài đặt đúng các phiên bảnghccabal chưa.

Kiểm tra phiên bảnghc :

ghc --version

Bạn sẽ thấy một cái gì đó như thế này:

The Glorious Glasgow Haskell Compilation System, version 8.10.7

Kiểm tả phiên bản cabal:

cabal --version

Bạn sẽ thấy một cái gì đó như thế này:

cabal-install version 3.6.2.0
compiled using version 3.6.2.0 of the Cabal library

:::quan trọng Vui lòng xác nhận rằng các phiên bản bạn đã cài đặt khớp với các phiên bản được đề xuất ở trên. Nếu không, hãy kiểm tra xem bạn có bỏ sót bất kỳ bước nào trước đó không :::

Tải xuống & Biên dịch#

Hãy tạo một thư mục làm việc để lưu trữ mã nguồn và các bản dựng cho các thành phần.

mkdir -p $HOME/cardano-src
cd $HOME/cardano-src

Tiếp theo, chúng tôi sẽ tải xuống, biên dịch và cài đặt libsodium.

git clone https://github.com/input-output-hk/libsodium
cd libsodium
git checkout 66f017f1
./autogen.sh
./configure
make
sudo make install

Sau đó, chúng tôi sẽ thêm các biến môi trường sau vào hồ sơ shell của bạn. như $HOME/.zshrc hoặc $HOME/.bashrc tùy thuộc vào ứng dụng shell nào bạn đang sử dụng. Thêm phần sau vào cuối tệp profile/config trình bao của bạn để trình biên dịch có thể biết rằng trình biên dịch đã ibsodium được cài đặt trên hệ thống của bạn.

export LD_LIBRARY_PATH="/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH"
export PKG_CONFIG_PATH="/usr/local/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH"

Nếu bạn đã cài đặt llvm cho M1, thì bạn cũng cần phải thêm cái này:

export PATH="/opt/homebrew/opt/llvm/bin:$PATH"
note

rằng đường dẫn cài đặt llvm có thể khác nhau dựa trên cài đặt của bạn, nếu bạn sử dụng cài đặt mặc định, nó sẽ ổn. Vui lòng kiểm tra màn hình sau khi bạn cài đặt llvm để xem thông tin này, nếu bạn quên hoặc mất nó, bạn chỉ cần cài đặt lại llvm và sau đó bạn sẽ thấy lại chúng.

Sau khi được lưu, chúng tôi sẽ tải lại hồ sơ shell của bạn để sử dụng các biến mới. Chúng tôi có thể làm điều đó bằng cách gõ source $HOME/.bashrc hoặc source $HOME/.zshrc ( tùy thuộc vào ứng dụng shell mà bạn sử dụng ). Bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng để tải xuống, biên dịch và cài đặt cardano-nodecardano-cli. Nhưng trước tiên, chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta đã quay lại thư mục gốc của thư mục làm việc:

cd $HOME/cardano-src

Tải xuống kho lưu trữ cardano-node:

git clone https://github.com/input-output-hk/cardano-node.git
cd cardano-node
git fetch --all --recurse-submodules --tags

Chuyển kho lưu trữ sang cam kết được gắn thẻ mới nhất:

git checkout $(curl -s https://api.github.com/repos/input-output-hk/cardano-node/releases/latest | jq -r .tag_name)
important

Nếu nâng cấp một nút hiện có, hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc các ghi chú phát hành trên GitHub để biết bất kỳ thay đổi nào release notes on GitHub.

Định cấu hình các tùy chọn build#

Chúng tôi sử dụng phiên bản ghc mà chúng tôi đã cài đặt trước đó. Điều này tránh để mặc định phiên bản hệ thống ghc có thể mới hơn hoặc cũ hơn phiên bản bạn đã cài đặt.

cabal configure --with-compiler=ghc-8.10.7

Bạn sẽ cần chạy các lệnh sau trên M1, các lệnh đó sẽ thiết lập một số tùy chọn liên quan đến cabal trước khi xây dựng#

echo "package trace-dispatcher" >> cabal.project.local
echo " ghc-options: -Wwarn" >> cabal.project.local
echo "" >> cabal.project.local

Xây dựng và cài đặt nút#

cabal build all

Cài đặt nút và CLI mới được xây dựng vào thư mụ $HOME/.local/bin:

mkdir -p $HOME/.local/bin
cp -p "$(./scripts/bin-path.sh cardano-node)" $HOME/.local/bin/
cp -p "$(./scripts/bin-path.sh cardano-cli)" $HOME/.local/bin/

Chúng ta phải thêm dòng này bên dưới hồ sơ shell của chúng ta để shell / terminal có thể nhận ra đó cardano-nodecardano-cli là các lệnh toàn cục. ( 1$HOME/.zshrchoặc $HOME/.bashrc1 tùy thuộc vào ứng dụng shell bạn sử dụng )

export PATH="$HOME/.local/bin/:$PATH"

Sau khi được lưu, hãy tải lại hồ sơ shell của bạn bằng cách nhập source $HOME/.zshrc hoặc source $HOME/.bashrc( tùy thuộc vào ứng dụng shell mà bạn sử dụng ).

Kiểm tra phiên bản đã được cài đặt:

cardano-cli --version
cardano-node --version

Xin chúc mừng, bạn đã cài đặt thành công các thành phần Cardano vào hệ thống MacOS của mình!🎉🎉🎉

Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về cách run cardano-node.

Windows#

important

Hiện tại, hướng dẫn cài đặt Windows vẫn đang được thực hiện. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng WSL (Windows Subsystem for Linux) để có được môi trường Linux trên nền Windows. Sau khi cài đặt, bạn có thể sử dụng hướng dẫn Linux để cài đặt và chạy cardano-node trong WSL .