Skip to main content

Cài đặt cardano-wallet

Tổng quan#

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách biên dịch và cài đặt cardano-wallet vào hệ điều hành bạn chọn, trực tiếp từ mã nguồn. Thành phần này cung cấp CLI (Command Line Interface)Web API để tạo nhiều ví Cardano , gửi giao dịch, nhận chi tiết lịch sử giao dịch, số dư ví và hơn thế nữa!

note

Nếu bạn muốn tránh tự biên dịch các tệp nhị phân, Bạn có thể tải xuống các tệp nhị phân được tạo sẵn mới nhất cardano-wallet từ ​​các liên kết bên dưới.

Hướng dẫn này giả định rằng bạn đã cài đặ cardano-node and cardano-cli vào hệ thống của mình. Nếu không, bạn có thể tham khảo Hướng dẫn Installing cardano-node để biết hướng dẫn về cách thực hiện điều đó.

:::QUAN TRỌNG

Bạn phải kết nối cardano-node với mạng testnet và đảm bảo rằng nó đã được đồng bộ hóa hoàn toàn. Nếu bạn không chắc chắn về cách thực hiện điều đó, bạn nên đọc Hướng dẫn Running cardano-node trước khi tiếp tục.

:::

Chọn Nền tảng#

MacOS / Linux#

Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quá trình tải xuống, biên dịch và cài đặt cardano-wallet vào hệ điều hành trên

Tải xuống & Biên dịch#

Chúng tôi cần cài đặt ngăn xếp, nếu chúng tôi không có:

curl -sSL https://get.haskellstack.org/ | sh

Kiểm tra phiên bản đã được cài đặt:

stack --version

Bạn sẽ thấy một cái gì đó như thế này:

Version 2.7.3, Git revision 7927a3aec32e2b2e5e4fb5be76d0d50eddcc197f x86_64 hpack-0.34.4

Nếu bạn đã làm theo hướng dẫn Installing cardano-node Bạn sẽ có thư mục $HOME/cardano-src Nếu không, hãy tạo một thư mục làm việc để lưu trữ mã nguồn và xây dựng cardano-wallet.

mkdir -p $HOME/cardano-src
cd $HOME/cardano-src

Tiếp theo, chúng ta tải xuống mã nguồn cardano-wallet:

git clone https://github.com/input-output-hk/cardano-wallet.git
cd ./cardano-wallet/

Chuyển kho lưu trữ sang cam kết được gắn thẻ mới nhất:

TAG=$(git describe --tags --abbrev=0) && echo latest tag $TAG
git checkout $TAG

:::QUAN TRỌNG Bạn có thể kiểm tra phiên bản/thẻ mới nhất hiện có bằng cách truy cập trang cardano-wallet Github Release Tại thời điểm viết bài này, phiên bản hiện tại là v2021-11-11. Bạn cũng có thể liệt kê tất cả các thẻ bằng lệnh git tag -l. :::

Xây dựng và cài đặt node#

Bây giờ chúng ta có thể xây dựng cardano-wallet mã để tạo ra các tệp nhị phân thực thi.

stack build --test --no-run-tests

Cài đặt tệp nhị phân cardano-wallet mới được xây dựng trong thư mục $HOME/.local/bin:

stack install

Kiểm tra phiên bản đã được cài đặt:

cardano-wallet version

Bạn sẽ thấy một cái gì đó như thế này:

v2021-11-11 (git revision: dac16ba7e3bf64bf5474497656932fd342c3b720)

Xin chúc mừng, bạn đã cài đặt thành công cardano-walletvào hệ thống Linux / MacOS của mình! 🎉🎉🎉

Windows#

:::QUAN TRỌNG Hiện tại, hướng dẫn cài đặt trên Windows vẫn đang được thực hiện. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng WSL WSL (Windows Subsystem for Linux) để có được môi trường Linux trên nền Windows. Sau khi cài đặt xong, bạn có thể sử dụng hướng dẫn Linux để cài đặt và chạy cardano-node với WSL. :::