Skip to main content

Quy trình cấp vốn

Vòng tài trợ cho Project Catalyst diễn ra khoảng 12 tuần một lần. Trong mỗi vòng tài trợ, các thành viên cộng đồng có thể gửi đề xuất cho bất kỳ thách thức nào có sẵn. Các thử thách trong vòng tài trợ sẽ trải qua các giai đoạn và giai đoạn đưa các ý tưởng đến quyết định quản trị và thực hiện.

Challenges

Challenges là gì?

Một thách thức xác định các vấn đề hoặc các lĩnh vực cần cải thiện trong hệ sinh thái Cardano. Một thử thách bao gồm một bản tóm tắt về thử thách, một tuyên bố vấn đề, thành công trông như thế nào, các chỉ số thành công, số tiền được phân bổ sẵn có để tài trợ và sau đó là một số câu hỏi hướng dẫn hoặc định hướng tiềm năng mà người đề xuất có thể xem xét khi đề xuất ý tưởng để giải quyết thách thức đó .

Số tiền tài trợ tối đa mà một người nào đó có thể nhận được là bao nhiêu?

Bất kỳ ai cũng có thể gửi bất kỳ số lượng đề xuất nào để giải quyết một hoặc tất cả các thách thức có sẵn trong mỗi vòng tài trợ. Cộng đồng quyết định đề xuất nào nhận được tài trợ trong giai đoạn quản lý của quá trình tài trợ.

Challenge setting là gì?

Trong mỗi vòng tài trợ, bạn thường sẽ tìm thấy một thử thách được gọi là thiết lập thử thách. Mục đích của việc đặt ra thách thức là để cộng đồng quyết định những thách thức nào nên được cung cấp trong các vòng tài trợ trong tương lai. Các đề xuất được đưa ra để thiết lập thách thức phải xác định vấn đề là gì, số tiền tài trợ có sẵn được đề xuất cho thách thức và thành công có thể trông như thế nào nếu thách thức đó dẫn đến việc thực hiện các đề xuất có tác động. Cộng đồng quyết định xem thách thức nào được đề xuất là quan trọng nhất để đưa vào các vòng tài trợ trong tương lai bằng cách bỏ phiếu cho các đề xuất đặt ra thách thức trong giai đoạn quản trị.

Gian đoạn và các bước thực hiện

Các thách thức trải qua ba giai đoạn - Sáng tạo, quản trị và thực thi. Trong mỗi giai đoạn, có một số bước dành cho những người đề xuất, cố vấn cộng đồng và cử tri. Các giai đoạn bắt đầu từ việc chia sẻ cái nhìn sâu sắc về những thách thức và kết thúc bằng việc thực hiện các đề xuất đã được lựa chọn trong quá trình quản trị. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy từng giai đoạn trong ba giai đoạn khác nhau.

Giai đoạn sáng tạo

Ý tưởng

Trong quá trình hình thành ý tưởng, các thành viên cộng đồng mong muốn chia sẻ những hiểu biết sâu sắc và hợp tác trước khi soạn thảo các đề xuất để giải quyết các thách thức về quỹ. Để chia sẻ thông tin chi tiết, cộng đồng có thể chia sẻ sự thật, ví dụ, ý kiến, ý tưởng hoang dã, cách cải thiện những thách thức, kinh nghiệm cá nhân và nghiên cứu để xem xét khi bắt đầu vòng tài trợ mới. Chia sẻ thông tin chi tiết cũng có thể bao gồm việc xác định các lỗ hổng nơi có thể thực hiện các cải tiến đối với bản thân quá trình tài trợ của Dự án Catalyst hoặc các bộ phận của hệ sinh thái. Thông tin thêm vềchia sẻ thông tin chi tiếttrong một nguồn chính thức.

Gửi đề xuất

Người đề xuất có thể gửi ý tưởng ban đầu của họ dưới dạng đề xuất. Sau khi gửi, cộng đồng có thể ngay lập tức bắt đầu cung cấp phản hồi và cộng tác trên các đề xuất được gửi.

Tinh chỉnh các đề xuất

Trong giai đoạn sàng lọc các đề xuất, cộng đồng được mời đưa ra phản hồi cho các đề xuất và để những người đề xuất xem xét bất kỳ sự hợp tác hoặc hợp nhất nào của các đề xuất tương tự. Việc tinh chỉnh các đề xuất sẽ làm tăng tác động, tính khả thi và khả năng kiểm toán của các đề xuất và giúp tăng cơ hội thành công của chúng.

Hoàn thiện các đề xuất

Các đề xuất có thể thực hiện bất kỳ thay đổi và cải tiến cuối cùng nào đối với các đề xuất của họ để đảm bảo rằng chúng đang giải quyết thách thức bằng một đề xuất khả thi, có thể kiểm tra và có tác động cao.

CA đánh giá đề xuất

Các cố vấn cộng đồng có thời gian để xem xét các đề xuất được gửi đến vòng tài trợ. Các cố vấn cộng đồng xem xét các đề xuất dựa trên các mục tiêu thách thức và tác động, tính khả thi và khả năng kiểm toán của đề xuất.

vCA đánh giá những bản đánh giá của CA

Các cố vấn cộng đồng kỳ cựu vCA xem xét các đánh giá đề xuất của các cố vấn cộng đồng khác để kiểm tra xem họ có tuân thủ các quy tắc và hướng dẫn hay không. Các bài đánh giá không tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc đó sẽ bị xóa. Cố vấn cộng đồng phải có ít nhất một kinh nghiệm trong vòng tài trợ với tư cách là cố vấn cộng đồng để thực hiện vai trò của một cố vấn cộng đồng kỳ cựu.

Giai đoạn quản trị

Đăng ký

Các đề xuất được thêm vào hệ thống bỏ phiếu để chúng sẵn sàng cho giai đoạn bỏ phiếu. Các cử tri cũng được mời đăng ký để trở thành một phần của vòng bỏ phiếu của quỹ. Ở cuối giai đoạn đăng ký, một bản chụp nhanh đăng ký sẽ được thực hiện để ghi lại địa chỉ Cardano đã đăng ký bỏ phiếu trong vòng tài trợ hiện tại cùng với các đề xuất có thể được bỏ phiếu.

Biểu quyết

Các cử tri có thời gian để bỏ phiếu cho các đề xuất mà họ muốn nhận được tài trợ. Người bỏ phiếu có thể tán thành và phản đối các đề xuất. Nó là tùy chọn về số lượng đề xuất mà một cử tri có thể quyết định bỏ phiếu. Người bỏ phiếu có thể thay đổi phiếu bầu của họ bất cứ lúc nào trước ảnh chụp nhanh cuộc bỏ phiếu nếu họ thay đổi ý định về bất kỳ quyết định bỏ phiếu nào. Vào cuối thời gian biểu quyết, một ảnh chụp nhanh sẽ được thực hiện để ghi lại tất cả các phiếu bầu hiện tại của các địa chỉ bỏ phiếu đã đăng ký.

Kiểm đếm phiếu bầu

Tất cả các phiếu bầu cho mỗi đề xuất từ ​​ảnh chụp nhanh biểu quyết được kiểm tra để tạo ra kết quả biểu quyết cho các đề xuất sẽ và sẽ không được tài trợ.

Giai đoạn thực hiện

Khen thưởng

Ủy ban bỏ phiếu phân phát phần thưởng cho các cử tri và cho cộng đồng các đề xuất đã được chấp thuận.

Báo cáo

Người đề xuất có nhiệm vụ báo cáo cập nhật tiến độ hai tuần một lần sau khi nhận được tài trợ để cung cấp báo cáo tiến độ về việc thực hiện và phân phối đề xuất của họ.