Skip to main content

Các link hữu ích Project Catalyst

Voting results

Một số đường link hữu dụng khác

📣 Kênh thông báo tin tức chính thức của Catalyst: https://t.me/cardanocatalyst

🎥 Xem lại các buổi họp của town-halls: https://www.crowdcast.io/iohk

💬 Nhóm Telegram group: https://t.me/ProjectCatalystChat

🏟 Nhóm Catalyst trên Discord: https://discord.gg/2RnUtK8

🤓 Trở thành Community Advisor/Mentor: https://t.me/CatalystCommunityAdvisors

👩‍🔬 Tham gia cộng đồng Proposal Owners: https://t.me/catalystproposers

🐛 Tìm lỗi- bugs & test: https://t.me/catalystdryruns

⚙️ Dữ liệu liên quan: https://bit.ly/ProjectCatalystDashboard