Skip to main content

Project Catalyst là gì

Video giới thiệu Catalyst là gì.

Project Catalyst là gì?

Catalyst là một loạt các thử nghiệm nhằm tạo ra các cấp độ đổi mới cao nhất của cộng đồng. Catalyst đang mang lại quản trị trên chuỗi cho chuỗi khối Cardano bằng cách cho phép cộng đồng tự xác định các ưu tiên để tăng trưởng. Nó cũng cho phép người tham gia triển khai tài trợ cho các đề xuất giải quyết các thách thức và tận dụng các cơ hội nảy sinh trong vòng đời của Cardano.

Để thực hiện điều này, Dự án Catalyst được chia thành một loạt quỹ được triển khai 12 tuần một lần. Các quỹ này sẽ hợp pháp ý tưởng dưới hình thức đề xuất từ những người tham gia. Mỗi đề xuất sẽ tập trung vào một thách thức do nhóm Project Catalyst hoặc cộng đồng Project Catalyst đưa ra. Sau đó, các đề xuất sẽ trải qua quá trình sàng lọc cộng đồng, nơi chúng được kiểm tra tính khả thi, khả năng kiểm toán và tác động bởi một nhóm cố vấn cộng đồng được khuyến khích. Sau khi các đề xuất đã được hoàn thiện, chúng sẽ được cộng đồng bỏ phiếu và quỹ sẽ được phân phối dưới hình thức phụ trợ cho các dự án chiến thắng. Mỗi giai đoạn của quá trình này được mô tả chi tiết hơn trong toàn bộ tài liệu này.

Tại sao nên tham gia Project Catalyst?

Project Catalyst có thể tài trợ cho các dự án từ khắp nơi trên thế giới. Bạn sẽ làm quen với một cộng đồng toàn cầu những người có chung tầm nhìn: Bạn có thể muốn tham gia Project Catalyst vì bạn là:

• Tìm cách mang những ý tưởng mới vào cuộc sống và giúp cho tương lai của các nền tảng phi tập trung • Muốn tìm hiểu về tất cả các ý tưởng và dự án mới đang được tài trợ hoặc về tiến trình của quản trị phi tập trung • Quan tâm đến việc giúp tạo ra một trong những hệ thống quản trị phi tập trung lớn nhất • Mong muốn được khen thưởng vì sự tham gia của bạn trong việc phát triển hệ sinh thái Cardano thông qua việc tạo đề xuất, bỏ phiếu hoặc giúp đỡ với tư cách là cố vấn cộng đồng • Muốn trở thành một phần của lực lượng đổi mới đột phá đang không ngừng phát triển

Ai có thể tham gia Project Catalyst?

Mọi người từ mọi nền tảng đều có thể tham gia với Project Catalyst. Project Catalyst dành cho bất kỳ ai, cho dù bạn có phải là người nắm giữ Ada hay không, một người chuyên nghiệp muốn đóng góp hay chỉ muốn quan sát và tìm hiểu về những gì đang diễn ra. Chỉ cần đi đếnCardano Ideascalevà xem xét các vòng tài trợ gần đây và cũng kiểm tra các giai đoạn và giai đoạn trong Project Catalyst để xem điều gì sẽ xảy ra trong mỗi vòng tài trợ.

Làm cách nào có thể tham gia và cập nhật thông tin về Project Catalyst?

Bạn có thể đăng ký trên Cardano Ideascale để xem tất cả các đề xuất hiện tại từ mỗi thách thức trong mỗi vòng tài trợ. Để biết thông tin cập nhật hàng tuần về Project Catalyst, bạn có thể xem thị trấn trên Youtube hoặc Crowdcast. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, bạn có thể xem tất cả các nguồn tin tức hoặc kết nối với Cộng đồng qua Telegram.

Nguồn thông tin được dịch từ website: https://projectcatalyst.org/resources