Skip to main content

Giao dịch cơ bản - SDK Mesh (Thư viện nguồn mở để xây dựng ứng dụng Web3 trên Chuỗi khối Cardano)

Khi viết, có 4 loại giao dịch chính:

Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá những điều sau đây:

Gửi ADA đến một Địa chỉ#

Bạn có thể xâu chuỗi tx.sendLovelace() để gửi cho nhiều người nhận. Ví dụ:

import { Transaction } from "@meshsdk/core";
const tx = new Transaction({ initiator: wallet })
.sendLovelace(
"addr_test1vpvx0sacufuypa2k4sngk7q40zc5c4npl337uusdh64kv0c7e4cxr",
"1000000"
)
.sendLovelace("ANOTHER ADDRESS HERE....", "1500000");
const unsignedTx = await tx.build();
const signedTx = await wallet.signTx(unsignedTx);
const txHash = await wallet.submitTx(signedTx);

Thử nghiệm

Gửi nhiều tài sản đến địa chỉ#

Chúng ta có thể xâu chuỗi một loạt tx.sendAssets()tx.sendLovelace() để gửi nhiều tài sản cho nhiều người nhận.

Ví dụ:

import { Transaction, Asset } from "@meshsdk/core";
const tx = new Transaction({ initiator: wallet })
.sendLovelace(
"addr_test1vpvx0sacufuypa2k4sngk7q40zc5c4npl337uusdh64kv0c7e4cxr",
"1000000"
)
.sendAssets(
"addr_test1vpvx0sacufuypa2k4sngk7q40zc5c4npl337uusdh64kv0c7e4cxr",
[
{
unit: "64af286e2ad0df4de2e7de15f8ff5b3d27faecf4ab2757056d860a424d657368546f6b656e",
quantity: "1",
},
]
)
.sendLovelace("ANOTHER ADDRESS HERE....", "1500000");
const unsignedTx = await tx.build();
const signedTx = await wallet.signTx(unsignedTx);
const txHash = await wallet.submitTx(signedTx);

Thử nghiệm

Gửi tài sản cho Handler#

Chúng ta có thể lấy địa chỉ của Handler ADA với bất kỳ nhà cung cấp chuỗi khối nào và gọi hàm fetchHandleAddress() .

Chẳng hạn, hãy gửi một số lovelace tới $nvhieu :

import { KoiosProvider, Transaction } from "@meshsdk/core";
const koios = new KoiosProvider("api");
const tx = new Transaction({ initiator: wallet }).sendLovelace(
await koios.fetchHandleAddress("nvhieu"),
"1000000"
);
const unsignedTx = await tx.build();
const signedTx = await wallet.signTx(unsignedTx);
const txHash = await wallet.submitTx(signedTx);

Kiểm tra Sân chơi Mesh để xem bản trình diễn trực tiếp và giải thích đầy đủ.