Skip to main content

Tích hợp ví - SDK Mesh (Thư viện mã nguồn mở để xây dựng ứng dụng Web3 trên Chuỗi khối Cardano)

Với Mesh, bạn có thể khởi tạo ví mới với:

Ví trình duyệt

Ví trình duyệt được sử dụng để kết nối, truy vấn và thực hiện các chức năng của ví theo CIP-30 , định nghĩa API cho dApps để giao tiếp với ví của người dùng.

Để sử dụng Browser Wallet rất đơn giản, chỉ cần nhập BrowserWallet thực thi các API, ví dụ:

// import BrowserWallet
import { BrowserWallet } from '@meshsdk/core';

// connect to a wallet
const wallet = await BrowserWallet.enable('eternl');

// get assets in wallet
const assets = await wallet.getAssets();
API
Nhận ví đã cài đặtBrowserWallet.getInstalledWallets();
Kết nối víconst wallet = await BrowserWallet.enable('eternl');
Lấy số dưconst balance = await wallet.getBalance();
Nhận thay đổi địa chỉconst changeAddress = await wallet.getChangeAddress();
Nhận ID mạngconst networkId = await wallet.getNetworkId();
Nhận địa chỉ phần thưởngconst rewardAddresses = await wallet.getRewardAddresses();
Nhận địa chỉ đã sử dụngconst usedAddresses = await wallet.getUsedAddresses();
Nhận địa chỉ không sử dụngconst unusedAddresses = await wallet.getUnusedAddresses();
Nhận UTXOconst utxos = await wallet.getUtxos();
ký dữ liệuconst addresses = await wallet.getUsedAddresses(); const signature = await wallet.signData(addresses[0], 'mesh');
Ký giao dịchconst signedTx = await wallet.signTx(tx, partialSign?);
Gửi giao dịchconst txHash = await wallet.submitTx(signedTx);
Nhận được lovelaceconst lovelace = await wallet.getLovelace();
Nhận tài sảnconst assets = await wallet.getAssets();
Nhận policyIDconst policyIds = await wallet.getPolicyIds();
Nhận tài sản policyconst assets = await wallet.getPolicyIdAssets('64af2...42');

Chắc chắn hãy xem Sân chơi Mesh để xem bản trình diễn trực tiếp và giải thích đầy đủ.

Ví ứng dụng

AppWallet được sử dụng để xây dựng các giao dịch trong ứng dụng của bạn. Bạn có thể nhập AppWallet bằng:

import { AppWallet } from '@meshsdk/core';

Tạo ví mới

import { AppWallet } from '@meshsdk/core';

const mnemonic = AppWallet.brew();

Tải bằng các khóa do Cardano CLI tạo

import { AppWallet } from '@meshsdk/core';

const wallet = new AppWallet({
networkId: 0,
fetcher: blockchainProvider,
submitter: blockchainProvider,
key: {
type: 'cli',
payment: '5820aaca553a7b95b38b5d9b82a5daa7a27ac8e34f3cf27152a978f4576520dd6503',
stake: '582097c458f19a3111c3b965220b1bef7d548fd75bc140a7f0a4f080e03cce604f0e',
},
});

Tải với các cụm từ ghi nhớ

import { AppWallet } from '@meshsdk/core';

const wallet = new AppWallet({
networkId: 0,
fetcher: blockchainProvider,
submitter: blockchainProvider,
key: {
type: 'mnemonic',
words: ["solution","solution","solution","solution","solution","solution","solution","solution","solution","solution","solution","solution","solution","solution","solution","solution","solution","solution","solution","solution","solution","solution","solution","solution"],
},
});

Tải bằng khóa riêng

import { AppWallet } from '@meshsdk/core';

const wallet = new AppWallet({
networkId: 0,
fetcher: blockchainProvider,
submitter: blockchainProvider,
key: {
type: 'root',
bech32: 'xprv1cqa46gk29plgkg98upclnjv5t425fcpl4rgf9mq2txdxuga7jfq5shk7np6l55nj00sl3m4syzna3uwgrwppdm0azgy9d8zahyf32s62klfyhe0ayyxkc7x92nv4s77fa0v25tufk9tnv7x6dgexe9kdz5gpeqgu',
},
});

Kiểm tra Sân chơi Mesh để xem bản trình diễn trực tiếp và giải thích đầy đủ.