Skip to main content

Lesson 4

Chữ ký khóa - Key Evolving Signature

Tìm hiểu Key Evolving Signature (KES) là gì và tại sao sử dụng trên Cardano:Cơ chế cam kết (Pledge)

Tìm hiểu cách cơ chế cam kết hoạt động trong Cardano:Tạo khóa Stake Pool

Tìm hiểu cách tạo Khóa và chứng chỉ hoạt động cho nhóm cổ phần. Để có thể theo dõi video tốt hơn, bạn có thể tìm hướng dẫn bằng văn bản về cách tạo khóa nhóm cổ phần trong sổ tay điều hành nhóm cổ phần.Cấu trúc file Topology

Tìm hiểu cách chuẩn bị các tệp cấu trúc liên kết của bạn để nút chuyển tiếp nói chuyện với các rơle khác trong mạng và với nút lõi và làm cho nó chỉ kết nối với nút chuyển tiếp. Để có thể theo dõi video tốt hơn, bạn có thể tìm hướng dẫn bằng văn bản cách định cấu hình tệp cấu trúc liên kết trong sổ tay điều hành nhóm cổ phần.Đáng ký Stake Pool siêu dữ liệu

Tìm hiểu cách đăng ký siêu dữ liệu nhóm cổ phần của bạn. Những thứ này sẽ cho phép nhóm của bạn được phát hiện bằng ví để những người ủy quyền tiềm năng có thể dễ dàng ủy thác cổ phần của họ cho nhóm của bạn. Để có thể theo dõi video tốt hơn, bạn có thể tìm hướng dẫn bằng văn bản về cách đăng ký siêu dữ liệu của nhóm cổ phần của bạn trong sổ tay điều hành nhóm cổ phần.Bảo mật các key của bạn

Tìm hiểu cách tạo và lưu trữ khóa mật mã của bạn. Nếu bạn dự định thiết lập một nhóm cổ phần trên mainnet, bạn nên có tư duy và quy trình này để tạo và bảo mật các khóa lạnh và khóa thanh toán của mình.CÂU HỎI HOẶC GỢI Ý?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi và đề xuất nào trong khi tham gia các bài học, vui lòng hỏi trong diễn đàn Cardano và chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể.

chỉnh sửa trang này Cập nhật lần cuối vào 4/5/2022 bởi Tommy Kammerer