Skip to main content

Lesson 5

Ghi nhật ký và giám sát với Prometheus

Tìm hiểu cách thực hiện ghi nhật ký và giám sát nhóm cổ phần của bạn với prometheus. Để có thể theo dõi video tốt hơn, bạn có thể tìm hướng dẫn bằng văn bản về cách thực hiện ghi nhật ký và giám sát với prometheus trong sổ tay điều hành nhóm cổ phần.Grafana Dashboard

Tìm hiểu cách sử dụng Grafana để tạo trang tổng quan để theo dõi các nút của bạn. Để có thể theo dõi video tốt hơn, bạn có thể tìm thấy hướng dẫn bằng văn bản về cách sử dụng Grafana trong sổ tay điều hành nhóm cổ phần.CÂU HỎI HOẶC GỢI Ý?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi và đề xuất nào trong khi tham gia các bài học, vui lòng hỏi trong diễn đàn Cardano và chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể.

chỉnh sửa trang này Cập nhật lần cuối vào 4/5/2022 bởi Tommy Kammerer