Skip to main content

Lesson 1

Cài đặt VirtualBox#

Tìm hiểu cách cài đặt VirtualBox trên máy của bạn và trong đó là hệ thống Linux. Để có thể theo dõi video tốt hơn, bạn có thể tìm hướng dẫn bằng văn bản về cách cài đặt VirtualBox trong sổ tay điều hành nhóm cổ phần.Thiết lập máy chủ Linux trên AWS#

Tìm hiểu cách thiết lập máy chủ Linux trên AWS. Để có thể theo dõi video tốt hơn, bạn có thể tìm hướng dẫn bằng văn bản về cách thiết lập máy chủ trên AWS trong sổ tay điều hành nhóm cổ phần.Thay thế cho AWS#

Tìm hiểu cách định cấu hình máy chủ trên một nhà cung cấp dịch vụ khác. Để có thể theo dõi video tốt hơn, bạn có thể tìm hướng dẫn bằng văn bản về cách định cấu hình tường lửa trong sổ tay nhà điều hành nhóm cổ phần.Cài đặt cardano-node#

Nút Cardano là thành phần cốt lõi làm nền tảng cho mạng Cardano. Cuối cùng, một mạng lưới blockchain chỉ là một tập hợp các nút được kết nối với nhau, tất cả đều hoạt động cùng nhau để xác thực các giao dịch và khối bằng phương thức đồng thuận. Định nghĩa về sự đồng thuận cho bất kỳ mạng nhất định nào khác nhau, nhưng đối với mạng Cardano, nó được định nghĩa bởi giao thức Ouroboros.

Tìm hiểu cách cài đặt cardano-node với tất cả các phụ thuộc cần thiết trên Linux. Để có thể theo dõi video tốt hơn, bạn có thể tìm thấy hướng dẫn bằng văn bản về cách cài đặt cardano-node trong sổ tay điều hành nhóm cổ phần.Chạy cardano-node#

Tìm hiểu cách chạy một nút cardano và tải các tệp cấu hình trên Linux. Để có thể theo dõi video tốt hơn, bạn có thể tìm hướng dẫn bằng văn bản về cách chạy một nút trong sổ tay điều hành nhóm cổ phần.CÂU HỎI HOẶC GỢI Ý?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi và đề xuất nào trong khi tham gia các bài học, vui lòng hỏi trong diễn đàn Cardano và chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể.

chỉnh sửa trang này Cập nhật lần cuối vào 4/5/2022 bởi Tommy Kammerer