Skip to main content

Assignment 2

note

Như đã giải thích trước đây, các nút core và nút relay phải chạy trong các máy riêng biệt. Trong nhiệm vụ này, bạn sẽ tạo một máy chủ thứ hai hoặc Máy ảo để lưu trữ nút core của bạn.

Hoàn thành các tác vụ sau trong máy chủ thứ hai:

  1. Tạo máy chủ thứ hai trên AWS hoặc Máy ảo trong Hộp ảo. Cái này sẽ lưu trữ nút cốt lõi của bạn và giữ các khóa nhóm cổ phần của bạn.
  2. Cài đặt phần phụ thuộc
  3. Cài đặt cabal
  4. Cài đặt GHC
  5. Cài đặt libsodium
  6. Tạo thư mục .local / bin và thêm nó vào PATH
  7. Xây dựng nút từ nguồn trong máy chủ mới hoặc Máy ảo của bạn.
  8. Nhận tệp cấu hình

Nhắc lại những gì bạn đã học trong Bài 1

note

ĐỪNG BẮT ĐẦU CORE CỦA BẠN. Khi bạn đã hoàn thành nhiệm vụ 1-8, hãy tiếp tục đến KES-Periods