Skip to main content

Install cardano-node

Điều kiện tiên quyết#

Kiểm tra Bản phát hành cardano-node mới nhất và thiết lập nền tảng của bạn:

Bạn sẽ cần:

 • Máy chủ x86 ( AMD hoặc Intel ) , Phiên bản Máy ảo hoặc AWS có ít nhất 2 core, 12GB RAM và ít nhất 100 GB dung lượng đĩa trống;
 • Phiên bản gần đây của Linux, không phải Windows hoặc MacOS - điều này sẽ giúp chúng tôi cô lập mọi vấn đề phát sinh.
 • Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng mạng không có tường lửa. Đặc biệt, chúng tôi sẽ sử dụng cổng TCP/IP 3000 và 3001 theo mặc định để thiết lập kết nối với các nút khác, vì vậy điều này sẽ cần phải mở.

Cài đặt phần phụ thuộc#

Chúng tôi cần các gói và công cụ sau trên hệ thống Linux của mình để tải xuống mã nguồn và xây dựng nó:

 • the version control system git,
 • the gcc C-compiler,
 • C++ support for gcc,
 • developer libraries for the arbitrary precision library gmp,
 • developer libraries for the compression library zlib,
 • developer libraries for systemd,
 • developer libraries for ncurses,
 • ncurses compatibility libraries,
 • the Haskell build tool cabal,
 • the GHC Haskell compiler.

Nếu chúng tôi đang sử dụng phiên bản AWS chạy Amazon Linux AMI 2 ( xem hướng dẫn AWS để biết cách khởi động và chạy phiên bản đó ) hoặc một hệ thống dựa trên CentOS / RHEL khác, chúng tôi có thể cài đặt các phần phụ thuộc này như sau:

sudo yum update -y
sudo yum install git gcc gcc-c++ tmux gmp-devel make tar wget jq -y
sudo yum install zlib-devel libtool autoconf -y
sudo yum install systemd-devel ncurses-devel ncurses-compat-libs -y

Đối với Debian / Ubuntu, hãy sử dụng cách sau để thay thế:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get install build-essential pkg-config libffi-dev libgmp-dev -y
sudo apt-get install libssl-dev libtinfo-dev libsystemd-dev zlib1g-dev -y
sudo apt-get install make g++ tmux git jq wget libncursesw5 libtool autoconf -y

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Linux khác, bạn sẽ cần sử dụng trình quản lý gói phù hợp với nền tảng của mình thay vì yum hoặc apt-get và tên của các gói bạn cần cài đặt có thể khác nhau.

Download, unpack, install and update Cabal:#

wget https://downloads.haskell.org/~cabal/cabal-install-3.2.0.0/cabal-install-3.2.0.0-x86_64-unknown-linux.tar.xz
tar -xf cabal-install-3.2.0.0-x86_64-unknown-linux.tar.xz
rm cabal-install-3.2.0.0-x86_64-unknown-linux.tar.xz cabal.sig
mkdir -p $HOME/.local/bin
mv cabal $HOME/.local/bin/

xác thực .local/bin là đường dẫn trong PATH

echo $PATH

nếu .local/bin không có trong PATH, Bạn cần làm theo trong file .bashrc

Điều hướng đến thư mục chính của bạn:

cd

Bạn mở file .bashrc với lệnh nano để editor

nano .bashrc

đi xuống dòng cuối cùng

export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"

Chạy lại file .bashrc

source .bashrc

Update cabal

cabal update

Trên đây hướng dẫn cài đặt phiên bản Cabal 3.2.0.0. Bạn có thể kiểm tra phiên bản bằng cách gõ

cabal --version

Download and install GHC:#

Cho hệ thống Debian/Ubuntu:

wget https://downloads.haskell.org/~ghc/8.10.2/ghc-8.10.2-x86_64-deb9-linux.tar.xz
tar -xf ghc-8.10.2-x86_64-deb9-linux.tar.xz
rm ghc-8.10.2-x86_64-deb9-linux.tar.xz
cd ghc-8.10.2
./configure
sudo make install
cd ..

Cho hệ thống CentOS/RHEL:

wget https://downloads.haskell.org/~ghc/8.10.2/ghc-8.10.2-x86_64-centos7-linux.tar.xz
tar -xf ghc-8.10.2-x86_64-centos7-linux.tar.xz
rm ghc-8.10.2-x86_64-centos7-linux.tar.xz
cd ghc-8.10.2
./configure
sudo make install
cd ..

Alternatively, the ghcup tool can be used to install and set several versions of GHC:

curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://get-ghcup.haskell.org | sh
ghcup upgrade
ghcup install <VERSION>
ghcup set <VERSION>

<VERSION> here could be for example 8.10.2

You can check that your default GHC version has been properly set:

ghc --version

Install Libsodium#

export LD_LIBRARY_PATH="/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH"
export PKG_CONFIG_PATH="/usr/local/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH"
git clone https://github.com/input-output-hk/libsodium
cd libsodium
git checkout 66f017f1
./autogen.sh
./configure
make
sudo make install

Download the source code for cardano-node#

cd
git clone https://github.com/input-output-hk/cardano-node.git

This creates the folder cardano-node and downloads the latest source code.

After the download has finished, we can check its content by

ls cardano-node

We change our working directory to the downloaded source code folder:

cd cardano-node

For reproducible builds, we should check out a specific release, a specific "tag". For the Shelley Testnet, we will use tag 1.24.2, which we can check out as follows:

git fetch --all --tags
git tag
git checkout $(curl -s https://api.github.com/repos/input-output-hk/cardano-node/releases/latest | jq -r .tag_name)

Build and install the node#

Now we build and install the node with cabal, which will take a few minutes the first time you do a build. Later builds will be much faster, because everything that does not change will be cached.

cabal clean
cabal update
cabal build all

Now we can copy the executables files to the .local/bin directory

cp -p dist-newstyle/build/x86_64-linux/ghc-8.10.2/cardano-node-1.24.2/x/cardano-node/build/cardano-node/cardano-node $HOME/.local/bin/
cp -p dist-newstyle/build/x86_64-linux/ghc-8.10.2/cardano-cli-1.24.2/x/cardano-cli/build/cardano-cli/cardano-cli $HOME/.local/bin/
cardano-cli --version

If you need to update to a newer version follow the steps below:#

cd cardano-node
git fetch --all --tags
git tag
git checkout tags/<the-tag-you-want>
cabal update
cabal build cardano-node cardano-cli

This is a good time to backup your current binaries (in case you have to revert to an earlier version). Something like this will work:

cd $HOME/.local/bin
mv cardano-cli cardano-cli-backup
mv cardano-node cardano-node-backup

Now copy your newly built binaries to the appropriate directory, with:

cp -p dist-newstyle/build/x86_64-linux/ghc-8.10.2/cardano-node-<NEW VERSION>/x/cardano-node/build/cardano-node/cardano-node $HOME/.local/bin/
cp -p dist-newstyle/build/x86_64-linux/ghc-8.10.2/cardano-cli-<NEW VERSION>/x/cardano-cli/build/cardano-cli/cardano-cli $HOME/.local/bin/
note

It might be necessary to delete the db-folder (the database-folder) before running an updated version of the node.